Haskamot Logo

ל"צז אריפש םרהבא ברה ,ישארה ברה םהבו ,רודה ינבר
לאירא בקעי ברה ,תובוחר לש הבר - קוק החמש ברה
,ד"בח ינברמ ןירפלה ברהו יזנכשא ברה ,ןג תמר לש הבר
ונילע הקזח ,וניליפת תא ושכר םה םא ,לא-תיב לש ברה
תוישרפה לעו הלאה ןיליפתה ביט לע ךומסל לוכי התא םגש
.ונילא לצלצו םהילע ךומס .ןכותבש

 

 

ל"צזוהילא יכדרמ ברה
לארשיל ישארה ברהו רבעשל ןויצל ןושארה

,תראפתל אוה הזה לעפמה..."
םדי תחתמ איצוהל םילודג םיצמאמ םישועו
רודיהב ןה תורשכב ןה,ראפ ןהש ןיליפת
"...םקלח ירשאו ,םיברה תא תוכזל

 

 

ל"צז אריפש םהרבא ברה
רבעשל לארשיל ישארה ברה

,ראפבו תורשכב תורדוהמ ןיליפת..."
ןימזהל יתזרדזה ינא ףאו רודיהה תילכתבו
"...לעפמהמ ןיליפת גוז


 

 

א"טילש ןורוד ישקב והילא ברה
לארשיל ישארה ברה ןויצל ןושארה

ףיסוהל וכזיש הכרבל אלא יתכרצנ אלו..."
י"ע םימש דובכב תוברהלו שדוקב
"....תכלהכ ןיליפת רוצי

 

 

א"טילש ואל ריאמ לארשי ןואגה ברה
לארשיל ישארה ברה

קרו ךא ודי תחתמ ואציש הריתי הדפקה דיפקמ..."
,הסג המהבמ דחא רועמ תורצוימה ,תורדוהמ ןיליפת
תורועה דובעמ ,רוציה יבלשמ בלשו בלש לכב
"...םיתבה תעיבצ דעו

 

 

א"טילש ןהכה בושי ראש ןואגה ברה
זוחמהו הפיח לש ישארה ברה

הברה תואיקבה ןמ יתשגרתהו יתמעפנ..."
לעפמה ידבוע םילגמש ןיליפת תוכלהב
לכה םישוע הזה שודקה לעפמה ידבוע...
"...תומלשה אישב

 

 

ל"צז ץילוק קחצי ג"הרה
םילשורי ,ןידה יתב תובא שארו ישארה ברה

וניחאמ םיברו ,הלהתל אצי רבכ בוטה םכמש.."
םירדוהמה ןיליפתב הראפתב םירטועמ לארשי ינב
רשא "השודק תרטע" םכלעפמב םירציימ םתאש
"..לא תיבב

 

 

א"טילש שולש םייח דוד ג"הרה
הינתנל ישארה ברה

,לא-תיב בושייב םימי שדוחכ ינפל ירוקיבב..."
תוריסמ תא יתשח ,םיברעב םיבושייה ךרד יתעסנשכ
"...לא-תיב רוזאב תוזחאיהב םכלש שפנה

 

 

,א"טילש קוק ןהכה החמש ג"הרה
תובוחר ד"באו ישאר בר

ותימדתבו ורודיהב האלפנ הדובע ,יפוי תלילכ..."
תוברהל הצרת וידי לעופו םכידי ישעמ 'ה ךרבי..
"...םכילע םימש םש שדקתיו לדגתיש םימש 'בכ

 

 

ל"צז הירנ יבצ השמ ג"הרה
לארשיב אביקע-ינב תובישי זכרמ

וכילהת תליחתב ,םיללכושמ םירישכמב םיתבה דוביע..."
,תינוציחה םתוכיא תא הלעמ ,יפוסה ושוטיל דעו
תממורמ לארשי לש םראפ תשודק םשל שדוקה תנווכו
"...תימינפה םתלעמ תא

 

 

  א"טילש הרמח םהרבא ג"הרה
לארשיב הירוס יאצוי תודחאתה

'בכ יכ יתיארו יתבקע רוצייה ךילהת לכב..."
"...ןירדהמל הרשכ רוציי תמר לע םירמוש

 

Next Home