.דבלב תינמיה העוצרב םישמתשמ ךשאר תדימל שארה תעוצר ףקיה תא םיאתהל תנמ לע
"S" תואה תרוצב שאר לש רשקה ךותב תאצמנ איה דציכ תוארל ןתינ ןאכ העיפומה הנומתב
ןנושמ אלו קלח ריילפב שמתשהל ךירצ .התיא דובעל תולקב ןתינ ןכלו
- רוחשב התוא עובצל ךירצ המגפנ העוצרהו הרקמב ,העוצרה תא עוצפל אלש ידכ
.'ודכו ףייטולסב ןנושמ ריילפ ףוטעל רשפא .רוחש שוטב וליפאו עבצ גוס לכב שמתשהל ןתינ
!ןימי דצמ ,שאר לש רשק לע טבמ

ד "ס ב
.שאר רשק תמאתה

 

 

 

".ןיליפת תשודק םשל" דיגהל שי הלועפ לכ ינפל !בושח
!החלצהב

םוקמב ןיליפתה תיב תא םישל בושח  .1
לופי אלש ידכ ביצי
.העוצרה תכישמב עגפיו
תרזעב םיכשומ לידגהל ידכ
.העוצרה תא טעמ ריילפה
תושעל ךירצ ןיטקהל ידכ
ךושמלו הכופה הלועפ
.ןוילעה הקלחב העוצרהמ
.3 רפםמ הנומתב ומכ

הלדגהב יעצמא בלשה הארנ ךכ .2
.שארה רשק לש הנטקה וא

קדהלו העוצרה תא ךושמל שי .3
.יוצרה ןוויכה יפל הרצונש האלולה תא
חוכ טעמ ליעפהל היעב ןיא
.העוצרב עוגפל אלש רהזהל יאדכ קר

קדהל שי הלועפה םויסב .4
רשקהמ תואצויה תועוצרה תעברא תא
.תיפוס ותוא בצעל מ"ע םינוויכ העבראמ
.תוידגנ תועוצר קדהל ץלמומ


החנה רדם