What's a Hidur

 

תורדוהמ ןיליפת םירמואשכ םינווכתמ המל םיגדהל ידכ
,ןיבהל ןנובתמ לכ לכוי היפ לעו אמגוד הזב םיאיבמ ונא
תואו תוא לכב עיקשמ ןכא "ל-א תיב ןיליפת" לעפמש
תובוטה ןיליפתה תא ודי תחתמ איצוהל ידכ גתו גת לכבו
.רודיהה דצמ ןהו  תורשכה דצמ ןה ,תוכיאה דצמ ןה ,רתויב


 


אבוכיעל םהש תורוצהו םירביאה
(הרשכ תואה תויהל העינמה םהש)

שאר .1
ןימי ךרי .2
לאמש ךרי .3

 

 

הליחתכל םישרדנה תורוצהו םירבאה
תואה רודיהל

שאר .1
ןימי ךרי .2
לאמש ךרי .3
שארה לע םיגת השולש .4
שארה הצקב תיוז .5
שארה עצמאל תרבוחמ ןימי ךרי .6
םינפ יפלכ עופישב הטומ ןימי ךרי .7
הקד ןימיה ךרי הצק .8
לאמש ךריל רבעמ טעמ תלפתשמ ןימי ךרי .9
ןימי ךרי לא לאמש ךרי רבחמ הבע וק .10
.הלעמ יפלכ לק עופישב לאמש ךרי .11

 

Home
LiveZilla Live Help