Why Tefillin Beit El

?ל-א תיב ןיליפת תונקל יל יאדכ המל         

 

ששח לכ אלל תובוטו תונימא ןיליפת לבקמ ינא
.הרותה ילודג םיצילממ וילעש ןקתה ות יפלו

לא-תיב ןיליפתב הגוהנה בשחמ תהגה לבקמ ינא
לכל וז ההגה תישענ לא-תיב ןיליפתב קר .גוז לכל
אל םא םג ,ןריחמ לע ףסונ םולשת אלל ןיליפת גוז
.ןימזמה תאז שקיב

לע תדחוימ הדפקה שיש עדוי ינא לא-תיב ןיליפתב
.חוורב אלא קחודב וסנכיי אלש ,תוישרפה תסנכה ןפוא
,םיתבל ןתסנכה תעשב וקזניי אל תוישרפהש חוטב ינא ךכ
תיבה ללכ וקזנייש אלב דיתעב הקידבל ןאיצוהל לק היהיו
.תוישרפה וא

הדפקה שיש עדוי ינא לא-תיב ןיליפת הנוק ינא רשאכ
היהי ד"ויה רשק ,די לש ןיליפת רשק תרישק לע תדחוימ
יפ-לע ביוחמ הז רבד) .זוזי אלו תיבל דומצו דואמ קיודמ
.(לא-תיב ןיליפתל איה תידוחיי הרישקה לש וז הדפקהו ,הכלהה

הנשכ ךשמנ םיתבה שובייש רחאל ןיליפתה תא לבקמ ינא
ךשמל תיבה לש ותודימעו וקזוח תקידב םשל ,העיבצה ינפל
.תובר םינש

ןיליפתה לש קיודמ יוהיז לבקמ ינא לא-תיב ןיליפת יתונקב
.ההגה ,תורשכ ,המר ,חסונ ,לדוג :יתינקש

תא לבקאש חוטב ינא לא-תיב ןיליפת ןימזמ ינא רשאכ
,שקבמ ינאש
קיודמה חסונה יפל יל תומיאתמה ןיליפתה
.ףדמה לע חנומש הממ אלו

הנמזהב עבקנש המ יפל לא-תיב ןיליפת תא לבקמ ינא
.ןתריסמל עבקנש ןמזבו ,יתנמזהש חסונה ,יתנמזהש המרה
ןיליפת קוושמו רציימ ,לא-תיב ןיליפת "השודק תרטע" לעפמ
.םיגהנמה לכ יפלו ,לארשי תודע לכל

?םירפוסה ימ
יאריו םימכח-ידימלת םירפוס םיבתוכ ןיליפתה תוישרפ תא
םינורחאו םינושאר תטיש לע הדפקהו תולדתשה ךותמ ,םימש
.םתביתכ ךילהתב

?תושענ תוקידב וליא
םימעפ 3 םיכמסומ םיהיגמ ידיב תוהגומו תוקדבנ תוישרפה
,א"טילש והילא ברה תארוה יפל .ןיליפתה יתבל ןתסנכה ינפל
ןיליפתהש םושמ הקידב בייח וניא ,לא-תיב ןיליפת שכורה לכ

.תינושאר תורשכ תקזחב
,הכלהה דצמ םהש םירודיה ןיב םיניחבמ ונא ןיליפתה רודיהב
.רוצייה ךילהתב םירושקה םירודיהה ןיבל

?ונילע ךומסל ולכות ךיא
ורבע "ויתודוס"ו יוסח הכ דע היהש - ןיליפתה רוציי ךילהת
,ןיליפתה לש ןביט תא ררבלו קודבל רשפא היה אלו ,ןבל באמ
.ונלעפמב לוכל התע חותפ - ןרודיהו ןתורשכ תא
ךילהת תא תוארלו אובל םינמזומ םתא - שארמ םואיתב
.רמגומה רצומל דעו ותישארמ ןיליפתה רוציי

,ול תומיאתמה ןיליפתה תא רוחבל לוכי ןיליפת שכורה לכ
.םירודיהה ביטל רשאב רבסה לבקלו

אצויה ןיליפת גוז לכל יארחא "לא תיב ןיליפת" לעפמ
.וידי תחתמ

 

call us, Tefillin Beit El, 02-9975158 and order by phone!