ד"סב

,םישרט תעבג לע התלע ט"לשת תנשב    
תוחפשמ הרשע-םיתש לש הצובק הממוש
.ל-א תיב בושייה תא המיקהו ,םיצולח םלוכ
,בקעי םולח לש י"כנתה רתאב
,א"טילש דמלמ ןמלז ברה ויה םידסיימה ןיב
.ל-א תיב תבישי שאר םויכ
,7 ץורע תא םיקהש (ה'לצכ) ץ"כ בקעיו
תוחפשמ 1000 -כ בושייה הנומ םויכ    
.לע םינועה םיבר קסע יתב וב םימייקו
,םוקמה יבשות לש םיימוימויה םהיכרוצ בור
.ותבס יתבש ברהו ד"באב ישי ברה וגה א"משת תנשב
,"ל-א תיב ןיליפת" ארקנש ןיליפתה לעפמ דוסיי ןויער ,בושייה ידסייממ
.תוחפשמ םירשעמ הלעמל לעפמה סנרפמ םויכ
קושה ללכמ יזכרמו לודג חתנ שפותו
.לעפמ ול ץמיא ודסוויה תישארמ רבכ
.תוידוחיי תוינשדח תושיפת "ל-א תיב ןיליפת"    
םיגוחה לכמ םינבר וידסיימ ונימזה ,ותמקה םע
,םתעד תא תווחלו םהיתורעה תא ריעהל ידכ ,וב רקבל םימרזהו
,רודה יקסופו םינברה לש םהינימל םישגדהה יפ לע
.רתויב רימחמ יתכלה ןקת ות ביכרהל לעפמה חילצה
תודפקההו תושירדה לכב דמועה
.רוציי תומרל עיגהו לעפמה םדקתה ךכ
,ול המוד ןיא ךכבו ,רתויב תולועמ רומיגו
.לוכל ויתותלד תא חתפש ןושארה אוה "ל-א תיב ןיליפת" לעפמ    
,ןיליפתה רוציי ךילהת תא הסיכש טולה תא ריסהו
.לודג שודיח היה רבכ לוכל חותפ ונלש ןיליפתה לעפמ תויה םצעב
הזה םויה םצע דע ונתוא םיקחמ ,םהבש ןורחאה דע ,וירחא ומקש םילעפמה לכו
.רמהטורק יתבש ברה חצנמ םיתבה רוציי תכאלמ לע
.ןיליפת לש יתכלהו ינכט עדיבו רוצייב םלועב 1 'סמ החמומ םויכ בשחנש
תוישרפה תביתכ לע דקוש רשכומ םירפוס תווצ    
.תונפומ תולאש ד"באב ישי ברה לש החוקפה וניע תחת
.ונרוד לש םיקסופה ילודג ידיב רזענה ותבס יתבש ברל
:תוכיא לש גשומל היה ל-א תיב ןיליפת לש יתכלהה ןקתה ות    
.ןוגכ הרימא השודק ישימשתל תורחא תויונחב םויה עומשל לוכי התא
"ל-א תיב ןיליפת לש ןקתה לכ תא ךל תתל לוכי ינא"
,ההובגה המרה תוכזב םא ונל יד יכ" :רמוא ד"באב ברה
".המידק דועצל ןיליפתה קוש לכ תא ונחרכה ,ונלעפמב ונל ונבצהש
.הזה םוחתב הלודגה הכפהמה תא ונללוח ךכבו
,םירוקיבל םג אלא ,תרוקיבל קר אל חותפ םוקמה
.םיללוכ יכרבאו תובישי ידימלת ,םירגובמו רעונ-ינב לש תוצובק
.לעפמב םיעובק םירקבמ םה םישדח םילועו הווצמ-רב ירענ
,תיתימא היווח אוה םוקמב רוקיב ,ןכאו
ןיליפתה ילעפמ ןיבמ לוזה תויהל רמייתמ וניא ל-א תיב ןיליפת לעפמ    
,די תדובע הלוכש ןיליפת תיישע .םהב יתוכיאה אלא
.ההובג תינכט תלוכיו םוצע יתכלה עדי תשרוד תידוהי
,העקשהל רשי סחיב דמוע ןיליפתה ריחמו
.עמשמ יתרת "הרוחש הספוק" ןה ןיליפת
,רוצייה ךלהמב ולש ןיליפתה לע רבע המ םלועל תעדל לוכי וניא חוקלהו
וילע םתעד וכמס רודה ילודג לכש םוקמב ןיליפת שוכרל בושח ןכל
."ל-א תיב ןיליפת" חינמ ףא םתצקמו
.לעפמה הכז תורשפ אלל הדפקהו המוצע העיגי רחאל    
"בוט ןמשמ םש בוט" :רמאנה תא םייקיש

info@tefillin.co.il | (02) 997 - 4560 .לט | fax : 02 997 - 4017