title_hlc.GIF (1425 bytes) title_tfl_copy.JPG (16420 bytes)

 

 

הרותה לכש ,דואמ הרקי הוצמ ןכ םג איה ןיליפת תוצמ"
.ךיפב 'ה תרות היהת ןעמל :רמאנש ,ןיליפתל השקה
לארשי יעשופ ללכב אוה ירה ןיליפת חינמ וניאש ימו
םייקמ וניאש דבלב אל ,ןילוספ ןיליפת חינמש ימו .ןפוגב
,הלטבל תוכרב המכו המכ ךרבמש אלא ,הוצמה תא
החמומ רפוסמ ןיליפת תונקל קדקדי ןכלו .לודג ןוע אוהש
,חוטב אוהש ,ןמאנ שיאמ הנקי תועוצר ןכו ,םימש אריו
םיברה וניתונועבו .תורוהט תורועמ המשל ודבעתנש
,אוהד ןאממ תועוצרו ןיליפת םינוקש המב הלשכמה הבר
לא ןתי םימש ארי לכו .םילוספ םהו ,לוזב םירכומש יפל
,ןנוקתכ ויהיש ,רדהמ אוה וילכו וישובלמ לע םא :ובל
סוחיו םצמצי אלש ,ומש ךרבתי ,'ה יצפחב ןכש לכמ
,םירשכ יאדוב םהש ,ןתוא תונקל רדהי אלא ,ףסכה לע
- םירחשו ןינקתמ ויהיש ,םהילע חיגשיו ,בר םריחמש ףא
".תועוצרהו םיתבה
ךורע ןחלוש רוציק                                            

ןיליפתה תוכלהמ טקל
םימש ארי רפוס ידי לע בתכהל תוכירצ ןיליפתה תוישרפ   .א
לכ יבגל םג ןוכנ הז רבדו .קודקדב תווצמו הרות רמושה    
.ןהיתועוצרוןיליפתה יתב רוצי תכאלמב קסועה    
עובירה לקלקתה םא .םיעבורמ תויהל ןיליפתה יתב לע   .ב
.ןוקיתל ותתל שי   
.שדחמ ןעבוצל שי והד םאו תורוחש תויהל תוכירצ תועוצרה  .ג
.רשכ מ"מ 9 ב םג קחדה תעשבו מ"ס1 תוחפל תועוצרה בחור   
ןיב - תרוביקה רירש) עורזה הבוגב ןיליפתה תא םיחינמ   .ד
םחינמ ילאמש ונהש םדאו לאמש די לש (ףתכל קפרמה    
.ןימי די לע   
ונשדק רשא...ךורב םיכרבמ די לש ןיליפת םיחינמש ינפל   .ה
העוצרה תא םיקדהמ ךכ רחא.ןיליפת חינהל ונווצו ויתווצמב   
לע די לש ןיליפתה תא ,תופסונ םיימעפ ןיכרוכו עורזה לע   
בלה דגנכ םינווכמ ויהיש ידכ ףוגה ןוויכל תצק ןיטומ .עורזה   
קפרמה ןיבש דיה עטק לע ןתוא ןיכרוכ תופסונ םימעפ עבשו   
תעכ םירשוק אל תועבצאה לע הירשקה םויס תא .דיה ףכל    
.שאר לש ןיליפת תחנה רחאל אלא   
.די לשל שאר לש ןיליפת ןיב רבדל ןיא  .ו
םא ךא,(םיכרבמש שיו) ךרבל וגהנ אל שאר לש ןיליפת לע   .ז
לע םיכרבמ שאר לשל די לש ןיליפת ןיב רובידב וקיספה    
.שאר לש ןיליפת   
ויתווצמב ונשדק רשא ..ךורב שאר לש ןיליפת לע הכרבה   .ח
לעמ שאר לש ןיליפתה תחנה םוקמ .ןיליפת תווצמ לע ונווצו   
עצמאב קוידב חומצל שארה רעש ליחתמש םוקממ חצמה    
"ךיניע ןיב" בותכש ומכ .שארה בחור   
תרישק תא םימילשמ שאר לש ןיליפתה תחנה רחאל רומאכ   .ט
דיה ףכ לעו ,תועבצאה לע די לש ןיליפתה   
.הליפתה ןמז ךשמ לכ ןיליפתה תא םיחינמ   .י
.המחה תעיקש דעו םויה רואישמ ןיליפתה תחנה ןמז .אי
ונוויצש ןיליפת תחנהב ןווכי" :ןמקלדכ ןווכל שי ןיליפתה תחנהב .בי
תאיציו ומש דוחיי םהב שיש ולא תוישרפ 'ד בותכל ה"בקה   
םירומ םהש ונמיע השעש תואלפנו םיסינ רוכזנש ידכ םירצמ   
םינותחתבו םינוילעב תושעל הלשממהו חכה ול רשאו ודוחי לע   
חמה דגנכ שארה לעו בלה דגנכ עורזה לע םחינהל ונוויצו ונוצרכ   
ותדובעל ונבל תובשחמו תוואת םגו חמב איהש המשנה דבעשלש   
."ותאנה טיעמיו ארובה תא רוכזי ןיליפתה תחנה י"עש .ךרבתי   
תויהל ךירצ הז רשקו ד"וי תוא תרוצב רשק שי די לש ןיליפתב .גי
.החנהה ןמז ךשמ לכ ןיליפתה לש (תועוצר י"ע) תיבל קדוהמ   
.תועוצרה וכפהי אלש דיפקהל שי .די
תורבחתמ שאר לש ןיליפתה תא םירשוק םתאש תועוצרה .וט
תויהל ךירצ ךירצ הז רשקו .'ד תרוצב רשקב שארה ירוחאמ    
(ףרועה לעמ) .הרוחאמ שארה עצמאב   
.תיבה ידיצ ינשמ .'ש תואה תרוצ תטלבומ ,שאר לש ןיליפתב .זט
רשק םע דחי ,העברא לאמש דצבו ןישל םישאר השלש ןימי דצב   
,י-ד-ש שודקה םשה תא ולא תויתוא םירצוי ת"ילדה רשקו ד"ויה   
.הזוזמה לע םג בותכה   
אל ןכלו .וילע םיחנומש העשב ןיליפתהמ תעדה תא חישהל ןיא .זי
.ושאר םהב לקי אלו םילטב םירבד םב רבדי   
יח לכל עיבשמו ךידי תא חתופ" קוספב ןכו עמש תאירק ןמזב .חי
.ןיליפתב תעגל םיגהונ "ןוצר   
כ"חאו הליחתב שאר לש ןיליפתה תא םיצלוח הליפתה םויסב .טי
טיבהל םיגהונ שאר לש ןיליפתה תא םיצלוח רשאכ - די לש    
.םיתבה ידיצב םיטלבומה 'ןיניש'ב   
דוי לש וצוק לשב םימעפלו רופס ןיא תוכלה ןנשי ןתביתכ קודקדב .כ
תייהדמ לספהל תולוכי תורשכ ויהש ןיליפת םגו .תולוספ ןיליפתה   
.םיפסונ םימעטמו וידה   
.אל םיתיעלו ןיליפתה תוישרפ תא ןקתל ןתינ םימייוסמ םירקמב .אכ
.םיימש ארי רפוס לצא הנשב םעפ ןיליפתה תא קודבל םיגהונ ןכלו   
תפסותל םיקוקז רשאכ - רתוי הלודג תורידתב םג םיקדוב םיתיעלו   
.'דכו הכרב   
ולפי אלש רהזהל שיו בר דובכ םהב םיגהונו ןיליפתה תא םידבכמ .בכ
.הקדצב םוצה תא תודפל וגהנ ולפנ םאו ץראל   
.לגרתהל תנמ לע הוצמ-רבה ינפל שדוחכ ןיליפת תחנהב ליחתהל םיגהונ .גכ
."ויחי םהילע 'ה" רמאנש םימי ךיראמ ןיליפת חינמה לכ .דכ