Seder Hnacha what Logo

 

 

 

די לש ןיליפת

 

 

 

ןתאצוה רחאל ןקשניו ויליפת תא ודיב קיזחי
.הספוקה ןמ
."תיב"ל ד"ויה רשק תא בטיה קדהי
ולוורש תא - רטיאהו ילאמשה ולוורש לישפי
לוורשהש ידכ ,החנהה םוקממ הלעמל דע (ינמיה
.שממ ורשב לע ןיליפתה תחנהל עירפי אל
לע - רטיאהו) ולאמש לע ןיליפתה תא חיני
היהת (העוצרה תיב) אתרבעמהש ךכ (ונימי
,בלה יפלכ - ד"ויה רשקו ,ףתכה יפלכ תנווכמ
.בלה יפלכ "תיב"הו
ןיליפתה תיב תא םיש .הכלהכ חינה םא קודבי
ךכ ,(רירשה לע) ךעורז לש חופתה קלחה לע
תא רובעי לא ארותיתה לש ןותחתה הצקהש
םוקמ הצק םשש ,רירשה לש ןותחתה הצקה
היהי ארותיתה לש ןוילעה הצקהו ,ןותחתה החנהה
.ןוילעה החנהה םוקמ הצק םשש ,עורזה עצמאב
אל ארותיתה לש רתויב ךומנה םוקמהש קודב)

דיה לופיק םוקממ תועבצא יתשמ תוחפ היהי
.(קפרמהמ)

חינהל ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא ..." ךרבי
תוכירכ עבש ךורכי .העוצרה תא קדהיו "ןיליפת
.שאר לש ןיליפת תחנהל רובעיו ,המאה ביבס

 

 

 

 

שאר לש ןיליפת

 

תא םגו ןיליפתה תיב תא קשניו ודיב קיזחי
."די"-ה רשק
הצקב ,חצמה לעמ ושאר לע ןיליפתה תא חיני
,(רעישה תחימצ תליחת םוקמב) רעישה שרוש
םוקמ" יורק הכלהה ןושלבש םוקמ) דקדקה דעו
תחנה זכרמש דיפקי.("ספור קונית לש וחומש
."םייניעה ןיב" לומ היהי ןיליפתה
,ףרועה עקש לעמ ,רוחאמ "די"ה רשק חיני
.תלוגלוגה םצע הצק אוהש םוקמב
חנומ ארותיתה לש ימדקה הצק תא ששמי
.הזה םוקמב
םא קודביו (רוחאמ) רשקה זכרמ לע ץחלי
.ףרועה עקש לעמ חנומ רשקה בור
תא בטיה קדהי ,ןיליפת תווצמ לע ךרבמש ימ
די לכ לש עבצא וריבעהב ,שארה ביבס העוצרה

םש ךורב" :רמאיו ףיסויו ,רשקה דע ארותיתהמ
."....ודובכ
ןימיל ןימי שאר לש ןיליפתה תועוצר תא רדסי
- תועוצרה לש רוחשה עבצהשכ ,לאמשל לאמשו
.ץוח יפלכ
תרוצב ודי ףכ לע די לש ןיליפת תעוצר ךורכי
ךיתשראו" :רמאיו ךורכיו רוזחיו ,גהנמכ ן"יש
.'וגו "...יל