Ktav What

 

 

Ktav Sample

 

ןיליפתה תחנה תרכזנ הרותה רפסב תוישרפ העבראב
.(ךאיבי יכ היהו ,שדק ,עומש םא היהו ,לארשי עמש)

וידו הצונ םע רפוס בתוכ ולאה תוישרפה תעברא תא
רודמ רבע ןיליפתה תוכלה ראשכ רשא דחוימ בתכב
דבועמה ףלק לע ,ונימי דעו וניבר השמ לש ורודמ רודל
.הרוהט המהב לש רועמ

תוישרפה תעברא תא הליכמה וזה הנטקה הליגמה תא
.(די לש) ןיליפתה לש "תיב"ה ךותל םיסינכמו ןיללוג
םיתב העבראל תוקלוחמ שאר לש ןיליפתה
ןכותל םיסינכמש תוישרפהו (םהיניב תוציחמ םע)
סנכומ דחא לכו םידרפנ םיפלק העברא לע תובתכנ
תוישרפה תא םירשוק ןכ (דחוימ רדס יפל) אוה ותיבל
ותוא םירפות תיבה תא םירגוס רשאכו לגע רעש םע
רועמ יושע אוה ףא ןיליפתה לש "תיב"ה .םידיג םע
.תועוצרה ןכו הרוהט המהב

ךרד - "לעפמב רויס" דומעב ל"נה תריצי לע האר
.תורמגומה ןיליפתה דעו תורועה ףוסיאהמ ןיליפתה תנכה
ןאכ ץחל רויסה דומעל רבעמל