Shmira What Logo

 

?ןיליפת לע יוארכ רומשת ךיא
.ןיליפתה לע הנוכנ הרימשל תוארוה

הנופה םוקמב אלו לצומ םוקמב ךיליפת תא חנה
שמשב חנומה גבטיקב ןיבו תינוכמב ןיב ,שמשה לא
םירצונ תחא רוע תכיתחמ ושענ ןיליפתהש ןויכמ)
העפות יהוזו ,רוצייה ךילהתב ןיליפתה רועב םיטמק
םידיעמ םניא ןיליפתה רועב םילק םיקדז ןכ לע .תיעבט
(.םהב אוהש לכ םגפ לע

.1

לא הנפ ןיליפתה רועב םיעיקבב תנחבה םא םלואו
ךיליפת תא תקזחה אלש חינהל שי ,םדקהב ונלעפמ
.לצומ םוקמב

.2
.בוטר רעיש לע ןיליפתה תא חינת לא .3
אלש ידכב תונידעב ןיליפתה תואספוק תא חתפ
הלועה תיוזב אספוקה תחיתפ) .תואספוקה יריצ ורבשיי
.(ריצה תריבשל םורגת תולעמ 90 לע
.4
הציצק"השכ תואספוקה ךותמ ןיליפתה תא תוריהזב אצוה
= הציצקה) םיתבה תוניפב עוגפל אל ידכ ,הטמ יפלכ
גהנמ יפ לע (הנוילעה היבוקה ,תיבה לש ןוילעה קלחה
חנומה רוחשה הסכמה תא דירוהל ןיא ,שודקה יראה
.הליפתה תעשב וליפא ,(הציצקה =) תיבה לע
.5
,לתוכב לקתהל אלש רהזה ךילע ןיליפתהש העשב
.ןיליפתה תומלשב םוגפת לבל ,םילושכמ הלאב אצויכו לספסב
.6
תסיפ לובט ,תושדחה ןיליפתב ןושארה שומישה ינפל
םיתבה תא תונידעב חשמו ,ךז תיז ןמש טעמב ןפג רמצ
תויתוא לע שבי ןפג רמצב כ"חא רובע .רוחשב םיעובצה
ךילהתבש ינפמ הבושח וז הלועפ) .שאר לש תיבב 'שה
לע רפרפא ןוג הלגתיש ןכתיי ,ימיכ עבצב ןיליפתה תעיבצ
(הזה ןווגה םלעי ,ל"נה יפל גהנת םא .ןיליפתה
.7