מבנה התפילין ופירוט הפרשיות

 

ואלו הן ארבעת הפרשיות שאנו מכניסים לתפילין:


א. פרשת "קדש" (שמות יג, א-י) - פרשת התקדשות עם ישראל במדבר להיות לעם.

ב. פרשת "והיה כי יביאך" (שמות יג, יא-טז) - מצוות קידוש בכורות בארץ ישראל, למען נזכור גבורות ה' בהוציאו אותנו ממצרים. 

ג. פרשת "שמע" (דברים ו, ד-ט) - היא פרשת ייחוד ה' וקבלת מלכותו. 
ד. פרשת "והיה אם שמוע" (דברים יא, יג-כא) - קבלת עול מצוות ה'.

 

 

 

 

 

כתב

 

 

בארבעה פרשיות בספר התורה נזכרת הנחת התפילין    
(קדש, והיה כי יביאך, שמע ישראל והיה אם שמוע).    


את ארבעת הפרשיות האלו כותב סופר עם נוצה ודיו    
בכתב מיוחד אשר כשאר הלכות התפילין עבר מדור    
לדור מדורו של משה רבינו ועד ימינו, על קלף המעובד    
מעור של בהמה טהורה.    

את המגילה הקטנה הזו המכילה את ארבעת הפרשיות    
גוללין ומכניסים לתוך ה"בית" של התפילין (של יד).    
התפילין של ראש מחולקות לארבעה בתים    
(עם מחיצות ביניהם) והפרשיות שמכניסים לתוכן    
נכתבות על ארבעה קלפים נפרדים וכל אחד מוכנס    
לביתו הוא (לפי סדר מיוחד) כן קושרים את הפרשיות    
עם שער עגל וכאשר סוגרים את הבית תופרים אותו    
בגיד של בהמה טהורה. ה"בית" של התפילין אף הוא עשוי מעור    
בהמה טהורה וכן הרצועות.    

ראה על יצירת הנ"ל בעמוד "סיור במפעל" - דרך
הכנת התפילין מהאיסוף העורות ועד התפילין המוגמרות.
למעבר לעמוד הסיור לחץ כאן

 

הוראות שימוש לקופסהוד

הוראות שימוש

קופסהוד לתפילין של יד

פתח את הקופסהוד לתפילין של יד ע"י שחרור סגר הנעילה.
שם לב: כשהתפילין בתוך הקופסהוד הקפד תמיד לפתחה כשהיא הפוכה, כדי למנוע נפילה של התפילין.

הכנס בעדינות את התפילין של יד לתוך הקופסהוד (או הוצא אותן מתוכה), כשהמכסה העליון תמיד הפוך על פניו.

סגור את הקופסהוד והקפד על נעילתה.

הצמד לולאת תפילין של יד ליד הפתח בצד הקופסהוד.

לפף את הרצועה על מסלול הדופן הימנית (הדופן עם הצירים) כ 7-8 ליפופים.

 

 


העבר את שארית הרצועה דרך תחתית הקופסהוד לצד השמאלי של הקופסהוד, ולפף אותה על מסלול הדופן השמאלית.

הכנס את קצה הרצועה לאחד התפסים שבקצה הקופסהוד, או לחלופין קבע את הקצה באחת הרצועות המלופפות.
קופסהוד לתפילין של ראש

 

פתח את הקופסהוד לתפילין של ראש ע"י שחרור סגר הנעילה.


שים לב: כשהתפילין בתוך הקופסהוד הקפד תמיד לפתחה כשהיא הפוכה, כדי למנוע נפילה של התפילין.


הכנס בעדינות לתוך הקפוסהוד את התפילין של ראש (או הוצא אותן מתוכה), כשהמכסה העליון תמיד הפוך על פניו.
הצמד קשר של ראש (דל"ת או מרובע) לדופן הימיני של הקופסהוד (הדופן עם הצירים).

 

הכנס את "כנפי היונה" של הרצועת לתפסים המיועדים לכך בצידי הקופסהוד.

העבר את רצועה א' היוצאת מקשר ראש (דלת או מרובע) לצד הרחוק של הקופסהוד (מסלול הדופן השמאלית) ולפף את רצועה א' על מסלול הדופן השמאלית.העבר את הרצועה ב' דרך תחתית הקופסהוד לצד הרחוק של הקופסהוד (מסלול הדופן השמאלית), כשאתה מלפף חצי ליפוף על הרצועה הראשונה שעל הדופן השמאלית. את שארית הרצועה לפף על מסלול הדופן הימנית.

הכנס את קצה הרצועה לאחד התפסים שבקצה הקופסהוד, או לחלופין קבע את הקצה באחת הרצועות המלופפות

הזמן עכשיו קופסהוד

תפילים

 

תפילים, מה משמעותם?

משל למלך שהקים לו גדוד מלכותי מיוחד הנאמן מאוד למלך
ונושא את שמו. נתן המלך לאנשי הגדוד תלבושת
מיוחדת, שתהיה הסמל שלהם. הסמל מייחד את
אנשי הגדוד מאחרים. כל מי שרואה אותם, יודע שזהו
הגדוד הנבחר של המלך, מפני שבהתנהגותם הם
מביאים כבוד, או חס וחלילה, גורמים בושה למלך.

עם ישראל הוא הגדוד של הקדוש ברוך הוא.
ה' בחר בנו מכל העמים להיות עמו, ועלינו כיהודים
מוטלת החובה להיראות כלגיון של מלך מלכי המלכים;
והסמל שלנו הוא התפילים. התפילים מהוות אות ועדות
על האדם המניח אותן, כי הוא יהודי, כמו שנאמר
בתורה "והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך,
למען תהיה תורת ה' בפיך" (שמות י"ג, ט).

העדות השניה על יהדותך היא גופנית: אות ברית
בבשרך, כאשר הוריך מלו אותך ביום השמיני
להולדתך, ככתוב בתורה "ונמלתם את בשר
ערלתכם, והיה לאות ברית ביני וביניכם" (בראשית יז,יא).
הנה כי כן, שני עדים לך המעידים על יהדותך
מיום הגיעך למצוות, ככתוב בתורה "על פי שני
עדים יקום דבר" (דברים יט, טו)

התפילים היוו כל שנות קיום עמנו, את אחד הסמלים
העיקריים של היהודי. אותן התפילים נדדו עמנו בכל
מקום אליו הגיעו יהודים בארבע כנפות תבל, בזמנים
של שקט ושלווה, ובזמנים בהם מסרו יהודים את נפשם,
על מנת לחיות חיים יהודיים ראויים לשמם. תמיד בכל
מקום ובכל מצב שמרו על התפילים בעוז ובגאון.

 

עכשיו יש לך את הזכות להזמין זוג תפילים מהודרות לבר המצווה/ סט תפילין לבר מצווה.

צור קשר 029975158 או הזמן תפילים עכשיו

 

 

הסכמות גדולי ישראל

הרב מרדכי אליהו

הרב הראשי לישראל

 

הרב מרדכי אליהו

הרב הראשי לישראל

 

הרב מרדכי אליהו

הרב הראשי לישראלהרב מרדכי אליהו

הרב הראשי לישראל

 

הרב מרדכי אליהו

הרב הראשי לישראל

 

הרב מרדכי אליהו

הרב הראשי לישראל

 

הרב מרדכי אליהו

הרב הראשי לישראל

 

 

הרב מרדכי אליהו

הרב הראשי לישראל

 

 

הרב מרדכי אליהו

הרב הראשי לישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
     

 

 

 

 

הרב הגאון ר' אברהם כהנא שפירא זצ"ל
הרב הראשי לישראל

ב"ה, ירושלים כ"ז בטבת תשנ"ג

מכתב המלצה
הריני מאשר בזה את אשר ראו עיני, בבקורי במפעל הנהדר
"עטרת קדושה", לעשיית תפילין אשר בישוב בית-אל.

המפעל הנ"ל עובד תחת פיקוח והדרכה למעשה מפוסקים גדולי תורה ומצוות
מומחים ת"ח חשובים, אשר עושים פעולתם נאמנה, בתכלית ההידור והכשרות, 
משלבי עיבוד העורות ועד גמירא, עם פרשיות מהודרות בתכלית.

על כן אף ידי תכון עמהם, ועם מנהלי מפעל זה, הרב ישי באב"ד והרב יעקב לוין הי"ו,
בעבודתם אשר יש בה זיכוי הרבים, להוציא דבר מתוקן מתחת ידיהם,
תפילין מהודרות בכשרות ובפאר, ובתכלית ההידור 
ואף אני הזדרזתי להזמין זוג תפילין מהמפעל.

 

     

 

 

הרה"ג ר' דוד חיים שלוש שליט"א
הרב הראשי לנתניה


ב"ה, יום כ"ב תמוז תשנ"ה
השלום והברכה,

בביקורי לפני כחודש ימים ביישוב בית-אל,
כשנסעתי דרך היישובים הערבים,
חשתי את מסירות הנפש שלכם בהיאחזות באזור בית-אל,
המקום שאבינו הראשון ויעקב נכדו שעמנו נקרא בשמו,
דבקה נפשכם בו מפני הקדושה השוכנת בו.

מפעל קדוש הקמתם במקום,
לעשיית תפילין בידי אנשים העושים מלאכתם באמונה
בתכלית הכשרות למהדרין במצוותה,
הן בכתיבת הפרשיות כלל עדה כמנהגה,
והן בעשיית הבתים בדיקנות דקה מן הדקה,
כאשר כל המלאכה נעשית בניהול ובהדרכת ת"ח ויר"ש
להוציא דבר מתוקן ומושלם עד מאד.

יישר חילכם, מי יתן וירבו כמותכם בישראל,
תפלתנו שבעל מלחמות זורע צדקות,
יצמיח ישועות ויראנו נפלאות בארץ הפלאות,
ויפקח עיניים לראות כי לה' התשועה
בעגלא ובזמן קריב אמן.

הרב דוד שלוש
הרב הראשי לנתניה

 

     

הרב הגאון ר' מרדכי אליהו זצ"ל
הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ב"ה, ירושלים י"ג כסלו תשנ"ג

מכתב המלצה

וזאת לראיה כי הייתי במפעל "עטרת קדושה" הנמצא בבית-אל,
בקרתי במקום וראיתי את כל תהליכי יצור התפילין מעור אחד מבהמה גסה,
החל מעיבוד העור ותחילת עשייתו וכלה בריבועו. 

כל הפעולות נעשות בתכלית הכשרות וההידור ובמומחיות מושלמת
תחת עינו הפקוחה של הרה"ג המופלא, בקי בחדרי תורה
ר' שבתי סבתו שליט"א, שכל שאלה בהלכה המתעוררת
נפסקת ע"י גדולי תורה הבקיאים בנושא,
כן הוא אחראי לפרשיות המהודרות שמכניסים לתפילין.

כל המלאכה נעשית על ידי מומחים בעלי ידע ונסיון רב,
בניהולו של הרב ישי באב"ד הי"ו, שמעשיו לשם שמים.

האמת ניתנת להאמר ולהכתב שהמפעל הזה הוא לתפארת,
ועושים מאמצים גדולים להוציא מתחת ידם תפילין שהן פאר,
הן בכשרות הן בהידור לזכות את הרבים, ואשרי חלקם.

ויבורכו מפי עליון שכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו אכי"ר.

      

 

 

הרה"ג ר' משה צבי נריה זצ"ל
מרכז ישיבות בני-עקיבא בישראל


ב"ה, כ"א אלול ה'תשמ"ג

שמחת לב היא לראות מפעל מפואר, בקודש נאדר,
קלים מצוה כמאמרה, מצות תפילין החביבה,
בכל פרטיה ודקדוקיה והדוריה - מעשה-רב אשר כוננו
בעז"ה ידי סגל-חבורה של אברכים יראי-ד' וחושבי שמו,
הבאים מכח התורה בימינם, וחילם לזרוע-עוזם אלו
תפילין - כדברי חז"ל (ברכות ו', א).
עיבוד הבתים במכשירים משוכללים, בתחילת תהליכו
ועד ליטושו הסופי, מעלה את איכותם החיצונית,
וכוונת הקודש לשם קדושת פארם של ישראל מרוממת
את מעלתם הפנימית.

נועם ד' על כל היוזמים והמבצעים, להרחיב פעלם
ולהגדילו, ויזכו לראות בעוז לישראל בשוב בנים לגבולם
באור ד' וישעו על ציון וירושלים.
וזאת הברכה ברוב כבוד ויקר.

 

     

הרב הגאון ר' אליהו בקשי דורון שליט"א,
הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ב"ה, י"ח שבט תשנ"ה

לכבוד
מפעל עטרת קדושה
תפילין בית-אל

השלום והברכה,

בביקורי במפעל ליצור תפילין עטרת קדושה תפילין בית א-ל
ראיתי מקרוב את העבודה העובדים והתוצאות הברוכות,
העבודה נעשית בהקפדה ובהידור רב,
העובדים כולם תלמידי חכמים ויראי שמים,
והתפילין היוצאות מתחת ידיהם, מהדורות כעטרת תפארת.
וכיון שבחברים עסקינן חזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן,
ולא נצרכתי אלא לברכה שיזכו להוסיף בקודש
ולהרבות בכבוד שמים ע"י יצור תפילין כהלכתן.

       

הרה"ג הר' שאר ישוב הכהן שליט"א
הרב הראשי של חיפה והמחוז

ב"ה, ד' תמוז תשנ"ה

הנה כב' ידי"נ, ידידי ה' וידידי כל בית ישראל,
הלא הם הרה"ג ר' ישי באב"ד שליט"א והרה"ג
ר' שבתי קרוטהמר שליט"א, וחבריהם לעבודת הקודש יצ"ו -
זוכים לקדש שם שמים שבעבודת הקודש שהם עוסקים בה
במפעל "עטרת קדושה" ליצור תפילין מהודרות,
שהקימו והם מנהלים, ביישוב "בית-אל" אשר בארץ בנימין,
מערבית צפונית לירושלים.

בביקורי במפעל נפעמתי והתרגשתי מן הבקיאות הרבה בהלכות תפילין,
שמגלים עובדי המפעל, שמחתי לפגוש אברכים תלמידי חכמים ויראי שמים,
המבורכים בכשרון המעשה, חברים המוציאים מתחת ידם דבר המתוקן,
על פי כל ההידורים והחומרות: בתים מהודרים בתכלית הכשרות
על פי כל השיטות והדעות וגם חוששים הכל לדעת-יחיד, לעשות על פי הוראתו.

עובדי המפעל הקדוש הזה עושים הכל בשיא השלמות
וגם מדקדקים בכתיבת פרשיות התפילין,
הכתובות בידי סופרים מומחים בקיאים והגונים יר"ש בתכלית.
כל היוצא מתחת ידם הדור בכלילת היופי ועשוי בדקדוק הלכתי-רב ובמומחיות,
והכל תחת פיקוחם של גדולי תורה הבקיאים בנושא,
וכל מעשיהם לשם שמים.

אומר אני לפעלם טב וקורא לכל אחינו בית ישראל בכל מקום שהם
להביא לביתם ולבית-תפילתם תפילין מהודרות אלו
שלבד מן הידורים ויפים המפליא - יקיימו בזה מצוות יישוב א"י,
שישיבת א"י שקולה כנגד כל המצוות שבתורה.

יהי רצון שבזכות התפילין הנפלאות הללו,
יתקיים בהם ובנו "וראו כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא עליך ויראו ממך".

כנפש הכותב וחותם לכבודם של עושי-מצוה
ומתפלל לישועת ד' על עמו ונחלתו.

המברך באהבה ובכל לב,
שאר ישוב כהן

החופעיה"ק חיפה ת"ו

           

הרב הגאון ר' ישראל מאיר לאו שליט"א
הרב הראשי לישראל

ב"ה, א' בשבט תשנ"ד

לכבוד
מנהלי מפעל "עטרת קדושה -
ליצור תפילין מהודרות" בית-אל.

השלום והברכה,

בביקורי בבית-אל אשר בארץ בנימין,
בקרתי גם את המפעל "עטרת קדושה" לייצור תפילין.
המפעל הנ"ל בהנהלת הרב ישי באב"ד והרב שבתי קרוטהמר הי"ו,
מקפיד הקפדה יתירה שיצאו מתחת ידו אך ורק תפילין מהודרות,
המיוצרות מעור אחד מבהמה גסה,
בכל שלב ושלב משלבי היצור,
מעבוד העורות ועד צביעת הבתים.
גם הפרשיות המוכנסות בתפילין הן מהודרות
ונכתבות ע"י סופרים יר"ש שנבחנו בהלכות סת"ם
כשכל פרשה נבדקת ומוגהת שלש פעמים.

דגש מיוחד ניתן במפעל על יצור תפילין לכל עדה ועדה מעדות ישראל.
נהרא ונהרא כפשטיה לפי מנהגיהם.
אברככם שבעבודתכם הטהורה תוציאו מתחת ידיכם דבר נאה ומתוקן
"ויהי נועם ד' אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו".

בברכה נאמנה.

           

 

 

הרה"ג ר' יצחק קוליץ זצ"ל
הרב הראשי וראש אבות בתי הדין, ירושלים

בס"ד י"ד חשון תשנ"ו

לכבוד הנהלת מפעל התפילין "עטרת קדושה"
בית אל

שלום רב וברכה רבה,

שמכם הטוב כבר יצא לתהלה,
ורבים מאחינו בני ישראל מעוטרים בתפארה
בתפילין המהודרים שאתם מייצרים
במפעלכם "עטרת קדושה" אשר בבית אל.

שמחתי לבוא אליכם, למפעל המפואר הזה,
אותו מנהלים הרבנים הדגולים
הרב ישי באב"ד שליט"א והרב שבתי קרוטהמר שליט"א,
ולראות את כל תהליך הייצור, משלב עיבוד העורות של בהמה גסה,
ועד צביעת הבתים, הכל בהדרכת גדולי תורה פוסקי הלכות,
בדקדוק והידור, וכן פרשיות מהודרות הנכתבות בידי סופרים מומחים ויר"ש.
תתברכו במיטב הברכות משוכן מרומים. העוטר ישראל בתפארה.
יהי נועם ה' עליכם, תזכו ונזכה כולנו לראות בקיום החזון,
לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר בב"א.

הכו"ח בברכה מעיר ציון וירושלים,


יצחק קוליץ
הרב הראשי וראש אבות בתי הדין
ירושלים

               

 


הרה"ג ר' שמחה הכהן קוק שליט"א
רב ראשי ואב"ד רחובות

ב"ה, יום י"ח חשון תשמ"ח

לכב'
הנהלת המפעל החשוב
"עטרת קדושה" בית-אל.
ברכת ה',

בשמחה קבלנו את זוג התפילין שהוזמנו ע"י,
וב"ה כלילת יופי, עבודה נפלאה בהידורו ובתדמיתו.

בביקורנו במפעל נוכחנו לראות את צוות העובדים
שהם ב"ה רובם ככולם חסידים ואנשי מעשה,
עושים מעשיהם באמונה ובכשרון תוך תחושת אחריות לעבודת הקודש.
יברך ה' מעשי ידיכם ופועל ידיו תרצה
להרבות כב' שמים שיתגדל ויתקדש שם שמים עליכם.

בברכת כהנים באהבה,

הרב שמחה הכהן קוק.

 

 

 

    

הרה"ג ר' אברהם חמרה שליט"א  
התאחדות יוצאי סוריה בישראל 
חולון


ב"ה יום א' ב' ניסן תשנ"ה

הנדון: ביקורי במפעלים

מודה לכב' על הכבוד לו זכיתי באירוח
בביקורי במפעלכם המבורך.
בכל תהליך הייצור עקבתי וראיתי כי כב' שומרים על רמת ייצור כשרה למהדרין.
ועל זאת יישר כוחכם!

בברכה ובהוקרה רבה,
הרב אברהם חמרה

 

תפילין בית אל

תפילין בית אל 

  
  

 

 

קרא עוד...

 

מאמרים נוספים

כיסויד - נרתיק לתפילין

כיסויד - נרתיק לתפילין

כיסויד- מגן גמיש לתפילין של יד פטנט חדש ובלעדי!  עוד מוצר איכות של תפילין בית א-ל כיסוי לתפילין של יד יוצר כדי להגן על התפילין בעת השימוש בהן, מפני חיכוך בבגד, בגוף ובכל גורם שוחק אחר. שחיקת פינות התפילין, .

מהן תפילין מהודרות

מהן תפילין מהודרות

היכן כתוב שצריך להדר במצוות תפילין? עד כמה להשקיע בהידור? מצורפת דוגמא להידור מצוה בתהליך ייצור התפילין, במפעל תפילין בית אל, על פיה ניתן לראות עד כמה אנו משקיעים כדי להוציא מתחת ידנו את התפילין הטובות ביותר.

תפילין בתשעה באב

תפילין בתשעה באב

  מתי מניחים תפילין בתשעה באב? מדוע לא מניחים תפילין בתפילת שחרית של ט' באב? למה יש שינוי בזמן הנחת תפילין בט' באב?  

הוראות לשמירה על התפילין

הוראות לשמירה על התפילין

איך תשמור כראוי על תפילין? הוראות לשמירה נכונה על התפילין. שמירה יום יומית: התפילין עשויות מעור, והן רגישות לרטיבות, לחות, חבטות, ולשינויי טמפרטורה ולהבדלי חום וקור.

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il