תקנון המבצע

בס"ד

תקנון מבצע תפילין מתנה

 1. הגדרות המבצע והתנאים להשתתפות:

1.1.             מבצע תפילין (להלן: "המבצע") מבוצע בכפוף ללשון ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1997 (להלן: "ההיתר הכללי").

1.2.             ההגרלה תיערך בפיקוח רבני תפילין בית אל.

1.3.             המבצע יכנס לתוקף ביום ט"ז באייר תשע"ד (16/5/14) ועד לתאריך ההגרלה כ"ג בחשוון תשע"ה (16/11/14) בשעה 13:00 (להלן: "תקופת המבצע").

1.4.             עורכת ההגרלה הינה חברת תפילין בית אל באב"ד בע"מ רחוב ערוגות הבושם, יישוב בית אל (להלן: "החברה").

1.5.             ההשתתפות בהגרלה מותנית ברכישת תפידנית דרך "החברה" ולאחר מענה במייל חוזר לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , על השאלות המופיעות בדף המבצע באתר, אשר הגישה אליו מתאפשרת באמצעות סריקת קוד ה-QR

 (Quick Response Code) או באמצעות אתר האינטרנט.

1.6.             אדם יכול להשתתף בהגרלה אם נתמלאו לגביו כל התנאים המצטברים הבאים (להלן: "משתתף בהגרלה"): 

1.6.1.     ביום תחילת תקופת המבצע היה לפחות בן 18 שנים.

1.6.2.     הוא לקוח פרטי של החברה כהגדרתו בתקנון זה.

1.6.3.     הוא רכש לפחות תפידנית אחת כהגדרתה בתקנון זה במהלך תקופת המבצע.

1.6.4.     הוא נרשם למבצע ההגרלות לא יאוחר מיום 15/11/14 בשעה 13:00.

1.7.             "לקוח פרטי" הינו לקוח שאינו רוכש את המוצר לצורך הפצתו ומכירתו לאחרים

 1. 2.                כללי

2.1.             עצם ההשתתפות במבצע מהווה את הסכמת המשתתפים להעניק לחברה אישור לפרסום שמם ו/או את תמונותיהם באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברשת האינטרנט במקרה של זכייה בהגרלה, הכל בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

 1. 3.                פרסי ההגרלה:

3.1.             בין משתתפי ההגרלה יוגרל זוג תפילין מדגם ברקת בשווי 3500 ₪ (להלן: "הפרס"). זכייה בהגרלה משמעותה זכאות לקבלת זוג תפילין בודד.

 1. 4.                ההגרלות עצמן:

החברה יכולה ורשאית להורות על שינוי מבנה ההגרלה ו/או תוכן ההגרלה ו/או נהלי ההגרלה ו/או תאריכי ההגרלה ו/או פרסי ההגרלה ו/או צורת חלוקת הפרס.

 1. 5.                עיכוב ו/או ביטול זכיה

5.1.             על מנת להבטיח, כי משתתף עונה על דרישות החברה למימוש הזכיה כפי שהוגדרו בתקנון זה, החברה רשאית לעכב את מסירת הפרס למשתתף הזוכה ו/או את פרסום שמו של המשתתף הזוכה, באם עלה חשש, כי המשתתף לא עמד בתנאי התקנון ו/או טופס ההשתתפות.

5.2.             החברה ו/או המפקח יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לבטל זכיית משתתף באם נמצא, כי המשתתף לא עמד בתנאי תקנון זה. כך למשל, באם ימצא, כי פרטים שהוזנו על ידי משתתף אינם אמת ו/או אינם מדויקים.

 1. 6.                שיטת ההגרלה - העלאה בגורל

6.1.             המשתתפים הזוכים יבחרו באופן רנדומאלי לחלוטין. בחירת המשתתפים הזוכים תעשה באמצעות פונקציית Random בתוכנת הExcel- (להלן: "הפונקציה"). המשתתפים ששמם יבחר ראשון לאחר הפעלת הפונקציה, הם אלה אשר יזכו במספר הפרסים אשר נקבע לכל הגרלה (להלן: "הזוכים").

6.2.             לאחר הגרלת שמות הזוכים באמצעות הפונקציה, החברה ו/או מי מטעמה תיצור קשר עם הזוכה על ידי שימוש בפרטים אשר נמסרו לחברה באתר האינטרט במועד ההרשמה להגרלה (להלן: "יצירת קשר עם הזוכה לאחר הזכייה").

6.3.             אם נפסלה זכאותו של משתתף למימוש הזכיה, המשתתף אשר נבחר לאחר המשתתף שנפסל באותה הגרלה באמצעות הפונקציה יהיה הזוכה.

6.4.             מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, תוצאות ההגרלה הינן תוצאות סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 1. 7.                יצירת קשר עם הזוכה לאחר הזכיה

7.1.             לאחר שימצא, כי המשתתף הזוכה אכן עמד בתנאים המצטברים למימוש זכייתו, החברה תשגר הודעת זכייה לזוכה בשלושת האמצעים הבאים:

7.1.1.     החברה תודיע לזוכה על הזכיה באמצעות שליחת דואר רשום לכתובת אשר סופקה על ידי הזוכה. 

7.1.2.     החברה תשגר הודעת זכיה לכתובת הדואר האלקטרוני אותו סיפק הזוכה.

7.1.3.     החברה תחייג אל הזוכה למספר הטלפון הקווי ו/או  הסלולרי אותו סיפק הזוכה.

 1. 8.                חלוקת הפרסים:

8.1.             הזוכה יוכל לאסוף את הפרס במפעל או בחנות המפעל בירושלים, בכתובת שתימסר להם מראש.

8.2.             כתנאי הכרחי לקבלת הפרס, זוכה ידרש להציג בפני עורך ההגרלה ו/או למי מטעמו תעודת זהות.

8.3.             על הזוכה לחתום על הצהרה כלפי החברה אשר עניינה, כי הזוכה אכן קיבל את הפרס.

8.4.             חלוקת הפרסים תתבצע לכל המאוחר עד 30 ימים ממועד פרסום תוצאות ההגרלה האחרונה, קרי עד יום 16/12/14. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זוכה יוכל לאסוף את פרס הזכייה תוך 30 ימים מיום פרסום שמו של הזוכה, הכל לפי המועד המאוחר יותר.

8.5.             הזכיה והפרסים נשוא ההגרלות אינם ניתנים להמרה ו/או  לשינוי ו/או להעברה ו/או  למסירה לרבות ככל שמדובר על המועדים הנקובים בתקנון זה.

8.6.             זוכה לא יוכל לשנות את סוג פרס ו/או לגרוע ממנו ו/או לשדרג אותו ו/או להמיר אותו. זוכה אשר יבחר שלא לקבל את הפרס AS IS יחשב הדבר כוויתור על זכאותו למימוש הזכיה.

8.7.             שמות הזוכים יפורסמו באתר האינטרנט של החברה.

 1. 9.                אחריות החברה 

9.1.             עצם ההשתתפות במבצע והזכייה בפרסי ההגרלה, מורה כי המשתתף משחרר את החברה באופן מוחלט מכל אחריות, לרבות אחריות חוזית ו/או נזיקית ו/או  פלילית ו/או אחרת.

9.2.             משתתף שזכה בהגרלה משחרר את החברה באופן מוחלט מכל אחריות לרבות אחריות בנוגע לאיכות ואספקת הפרס.

9.3.             ככל שמדובר על רישום ועיבוד הנתונים במהלך המבצע, החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בשום אופן לכל תקלה טכנית ו/או תקלה שנגרמה בתום לב ו/או טעות סופר ו/או טעות דפוס ככל שמדובר על אמיתות הנתונים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לנזק כלשהוא, ישיר ו/או עקיף, אשר יגרמו לפלוני עקב טעות כאמור.

9.4.             מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, אם וכאשר יתרחש מאורע מהסוג המתואר בסעיף 9.5 ו/או מאורע דומה, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, באישורו של המפקח על ההגרלה ובכפוף לפרסום, לבטל חלק מהמבצע, לבטל את המבצע כולו, לבטל הגרלה אחת או יותר, לשנות ו/או  להוסיף ו/או לגרוע מתנאי ההגרלה לרבות את תנאי תקנון זה, לשנות את סך הפרס המיועדים לחלוקה ו/או את סוגם ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת שימצא לנכון, לרבות שינוי מועדי עריכת ההגרלות. כל פעולה כאמור בהתאם לסעיף זה, תיחשב כתוספת ו/או שינוי בתקנון המבצע ותחייב באופן מלא כל משתתף בהגרלה בין אם נרשם טרם השינוי ובין אם נרשם לאחר השינוי.

9.5.             למשתתפים בהגרלה לא תהיה כל טענה ו/או זכות בנוגע לפעולות ו/או מחדלי החברה עקב תקלה ו/או טעות בקשר לכל סוג נזק שייגרם להם עקב פעולות ו/או מחדלי החברה.

9.6.             החברה אינה אחראית לכל תקלה ו/או עיכוב ו/או שינוי במועדים המופיעים בתקנון זה כאשר מקורם באסונות טבע ו/או מלחמות ו/או שביתה ו/או עיכובים באספקה ו/או פעולה רשלנית ו/או פעולות ומחדלים של צד שלישי.

 1. 10.            רישומי החברה

10.1.          רישומי החברה יהוו ראיה חותכת ומכרעת ככל שמדובר על ההשתתפות במבצע זה ו/או לעיבוד הנתונים ו/או הפרטים ו/או לכל נושא הקשור למבצע זה. עצם ההשתתפות במבצע זה מורה, כי המשתתף מסכים לקבל על עצמו את נכונות רישומי החברה ולא תישמע כל טענה ממשתתף ו/או משתתף זוכה בדבר אמיתות הנתונים ו/או הפרטים אשר ברשות החברה.

10.2.          בכל מקרה של חילוקי דעות בדבר נכונות ו/או אמיתות נתון כזה או אחר, נתוני החברה יהוו את הנתונים המכריעים למחלוקת בין אם מחוץ לבית המשפט ובין אם במסגרת הליך משפטי.

 1. 11.            שונות

11.1.          ההשתתפות בהגרלה אסורה בהחלט על עובדי חברת תפילין בית אל באב"ד בע"מ (עורכת ההגרלה), המפקח על ההגרלה, עובדיהם, מנהליהם, עוזריהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

לעניין סעיף זה, "בני משפחה" הינם ההורים, ילדים, בני זוג, בנות זוג, אחים ואחיות של אלו.

למרות שתנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר, דבר זה נעשה למען הנוחות בלבד וכמובן שתוכן תנאים אלה מיועדים לשני המינים.

11.2.          כל סוג מס ו/או ניכוי ו/או דרישה לתשלומי מס מכל סוג הקשורים לעצם ההשתתפות בהגרלה ו/או לפרסים עצמם יהיו באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה ויחולו עליו בלבד ובכל מקרה לא יחולו על החברה. יודגש, החברה לא תישא בכל מס ו/או היטל כלשהוא בקשר לזכייה ו/או לפרס.

11.3.          אם תידרש לכך על פי דין, תעביר החברה כל פרט לרבות את פרטי המשתתפים ו/או  הזוכים לכל רשות מוסמכת לרבות לשלטונות המס ו/או לבית המשפט.

11.4.          במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר של החברה, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, יגברו הוראות תקנון זה.

11.5.          סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין הנובע מתקנון זה, תהיה אך ורק לבית משפט השלום בירושלים.

 

 

 

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il