כיסויד מגן גמיש לתפילין של יד

התפילין, פגיעה בריבוע הבית והתקלפות הצבע הן נזקים העלולים להיגרם ללא ההגנה.

הכיסויד - מגן גמיש לתפילין של יד, הוא מוצר חדש, ויש בו יתרונות הלכתיים ויתרונות שימושיים שלא קיימים בכיסוי הישן: 

                                         כיסויד מגן גמיש לתפילין של יד

בהשגחת הבד 

בהמלצת גדולי ישראל
כיסויד מגן גמיש לתפיליןמהודק לבית ואינו נופל
כיסויד מגן גמיש לתפילין שומר על הפינות
הידור במצוות תפילין*הידור מצוה: רוב הבית גלוי
כיסויד לכל מידות התפיליןמתאים לכל המידות 32 מ"מ-36 מ"מ
כיסוי לתפילין של יד**אין צורך להסיר בזמן הברכה

* מאפשר לקשר היו"ד להיות עומד.

* מכסה רק שטח מינימאלי של התפילין ובכך נותן פיתרון גם לדין רואה את האוויר (הקפדה נדרשת לדעת חלק מהפוסקים).

 ** אין צורך להסיר את הכיסויד בשעת הברכה, כדעת חלק מהפוסקים וכהוראת הרה"ג אשר וייס שליט"א, הרשל"צ הגר"מ אליהו זצ"ל.

 

מקורות בקצרה: מס' סנהדרין (פ"ט ע"א) מבואר דצריך שיהיה הבית רואה את פני האויר.

תוס' במנחות ל"ה ע"א: {בתירוץ הראשון מדבר על פסול כשחיבר לו בית דווקא בחיבור גמור. בתירוץ שני כותב שמא עיקר הפסול בתש"ר ולא בתש"י, בלשון שמא לכאורה יש להחמיר כדין ספיקא דאורייתא. בתירוץ שלישי} מתיר לכסות תפילין של יד ברצועה קטנה, דכיון שאין הרצועה מכסה על כל הבית אלא הבית מגולה ימין ושמאל.

 זהו הפיתרון של הכיסויד שאינו מכסה אלא את הקרנות בלבד אך רוב הבית מכל צדדיו וגם גג הקציצה ברובו הגדול רואה פני אויר. לפיכך פשוט דמותר אף לברך על התפילין בעוד הכיסויד מונח על התפילין. ואילו בכיסוי הישן שמכסה כל שטח הבית יש שיטות האוסרות.

 

המלצת גדולי ישראל:

הרה"ג ר' אשר וייס שליט"א: "ויש בזה הידור מצווה ותקנה ראויה"

אישור ועד הפיקוח ההלכתי שע"י בד"ץ העדה החרדית ירושלים.

הרה"ג יצחק יוסף שליט"א: "ואכן הוא עדיף הרבה יותר ממה שמצוי כיום"

הרה"ג אביגדר נבנצאל שליט"א: "המגן מצא חן בעיני".

הרה"ג אליקים לבנון שליט"א: "הזדרזתי לעטר את התפילין שלי בכיסויד"

הרה"ג אריה שטרן שליט"א: "מהודר ביותר מפני שאינו חוצץ כלל בין הבית לבין היו"ד"

ניתן להשיג בחנויות תשמישי קדושה 

 

להזמנה באתר, סיטונאי/חנות 029975158

 

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il