תוכן הפופאפ

 

 

תפילין רבנו תם

 

 

מבצע ענק!
תפילין רבינו תם 15% על כל הדגמים

 

קרא עוד: מהן תפילין רבנו תם

 

תקנון המבצע

בס"ד

תקנון מבצע תפילין מתנה

 1. הגדרות המבצע והתנאים להשתתפות:

1.1.             מבצע תפילין (להלן: "המבצע") מבוצע בכפוף ללשון ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1997 (להלן: "ההיתר הכללי").

1.2.             ההגרלה תיערך בפיקוח רבני תפילין בית אל.

1.3.             המבצע יכנס לתוקף ביום ט"ז באייר תשע"ד (16/5/14) ועד לתאריך ההגרלה כ"ג בחשוון תשע"ה (16/11/14) בשעה 13:00 (להלן: "תקופת המבצע").

1.4.             עורכת ההגרלה הינה חברת תפילין בית אל באב"ד בע"מ רחוב ערוגות הבושם, יישוב בית אל (להלן: "החברה").

1.5.             ההשתתפות בהגרלה מותנית ברכישת תפידנית דרך "החברה" ולאחר מענה במייל חוזר לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , על השאלות המופיעות בדף המבצע באתר, אשר הגישה אליו מתאפשרת באמצעות סריקת קוד ה-QR

 (Quick Response Code) או באמצעות אתר האינטרנט.

1.6.             אדם יכול להשתתף בהגרלה אם נתמלאו לגביו כל התנאים המצטברים הבאים (להלן: "משתתף בהגרלה"): 

1.6.1.     ביום תחילת תקופת המבצע היה לפחות בן 18 שנים.

1.6.2.     הוא לקוח פרטי של החברה כהגדרתו בתקנון זה.

1.6.3.     הוא רכש לפחות תפידנית אחת כהגדרתה בתקנון זה במהלך תקופת המבצע.

1.6.4.     הוא נרשם למבצע ההגרלות לא יאוחר מיום 15/11/14 בשעה 13:00.

1.7.             "לקוח פרטי" הינו לקוח שאינו רוכש את המוצר לצורך הפצתו ומכירתו לאחרים

 1. 2.                כללי

2.1.             עצם ההשתתפות במבצע מהווה את הסכמת המשתתפים להעניק לחברה אישור לפרסום שמם ו/או את תמונותיהם באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברשת האינטרנט במקרה של זכייה בהגרלה, הכל בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

 1. 3.                פרסי ההגרלה:

3.1.             בין משתתפי ההגרלה יוגרל זוג תפילין מדגם ברקת בשווי 3500 ₪ (להלן: "הפרס"). זכייה בהגרלה משמעותה זכאות לקבלת זוג תפילין בודד.

 1. 4.                ההגרלות עצמן:

החברה יכולה ורשאית להורות על שינוי מבנה ההגרלה ו/או תוכן ההגרלה ו/או נהלי ההגרלה ו/או תאריכי ההגרלה ו/או פרסי ההגרלה ו/או צורת חלוקת הפרס.

 1. 5.                עיכוב ו/או ביטול זכיה

5.1.             על מנת להבטיח, כי משתתף עונה על דרישות החברה למימוש הזכיה כפי שהוגדרו בתקנון זה, החברה רשאית לעכב את מסירת הפרס למשתתף הזוכה ו/או את פרסום שמו של המשתתף הזוכה, באם עלה חשש, כי המשתתף לא עמד בתנאי התקנון ו/או טופס ההשתתפות.

5.2.             החברה ו/או המפקח יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לבטל זכיית משתתף באם נמצא, כי המשתתף לא עמד בתנאי תקנון זה. כך למשל, באם ימצא, כי פרטים שהוזנו על ידי משתתף אינם אמת ו/או אינם מדויקים.

 1. 6.                שיטת ההגרלה - העלאה בגורל

6.1.             המשתתפים הזוכים יבחרו באופן רנדומאלי לחלוטין. בחירת המשתתפים הזוכים תעשה באמצעות פונקציית Random בתוכנת הExcel- (להלן: "הפונקציה"). המשתתפים ששמם יבחר ראשון לאחר הפעלת הפונקציה, הם אלה אשר יזכו במספר הפרסים אשר נקבע לכל הגרלה (להלן: "הזוכים").

6.2.             לאחר הגרלת שמות הזוכים באמצעות הפונקציה, החברה ו/או מי מטעמה תיצור קשר עם הזוכה על ידי שימוש בפרטים אשר נמסרו לחברה באתר האינטרט במועד ההרשמה להגרלה (להלן: "יצירת קשר עם הזוכה לאחר הזכייה").

6.3.             אם נפסלה זכאותו של משתתף למימוש הזכיה, המשתתף אשר נבחר לאחר המשתתף שנפסל באותה הגרלה באמצעות הפונקציה יהיה הזוכה.

6.4.             מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, תוצאות ההגרלה הינן תוצאות סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 1. 7.                יצירת קשר עם הזוכה לאחר הזכיה

7.1.             לאחר שימצא, כי המשתתף הזוכה אכן עמד בתנאים המצטברים למימוש זכייתו, החברה תשגר הודעת זכייה לזוכה בשלושת האמצעים הבאים:

7.1.1.     החברה תודיע לזוכה על הזכיה באמצעות שליחת דואר רשום לכתובת אשר סופקה על ידי הזוכה. 

7.1.2.     החברה תשגר הודעת זכיה לכתובת הדואר האלקטרוני אותו סיפק הזוכה.

7.1.3.     החברה תחייג אל הזוכה למספר הטלפון הקווי ו/או  הסלולרי אותו סיפק הזוכה.

 1. 8.                חלוקת הפרסים:

8.1.             הזוכה יוכל לאסוף את הפרס במפעל או בחנות המפעל בירושלים, בכתובת שתימסר להם מראש.

8.2.             כתנאי הכרחי לקבלת הפרס, זוכה ידרש להציג בפני עורך ההגרלה ו/או למי מטעמו תעודת זהות.

8.3.             על הזוכה לחתום על הצהרה כלפי החברה אשר עניינה, כי הזוכה אכן קיבל את הפרס.

8.4.             חלוקת הפרסים תתבצע לכל המאוחר עד 30 ימים ממועד פרסום תוצאות ההגרלה האחרונה, קרי עד יום 16/12/14. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זוכה יוכל לאסוף את פרס הזכייה תוך 30 ימים מיום פרסום שמו של הזוכה, הכל לפי המועד המאוחר יותר.

8.5.             הזכיה והפרסים נשוא ההגרלות אינם ניתנים להמרה ו/או  לשינוי ו/או להעברה ו/או  למסירה לרבות ככל שמדובר על המועדים הנקובים בתקנון זה.

8.6.             זוכה לא יוכל לשנות את סוג פרס ו/או לגרוע ממנו ו/או לשדרג אותו ו/או להמיר אותו. זוכה אשר יבחר שלא לקבל את הפרס AS IS יחשב הדבר כוויתור על זכאותו למימוש הזכיה.

8.7.             שמות הזוכים יפורסמו באתר האינטרנט של החברה.

 1. 9.                אחריות החברה 

9.1.             עצם ההשתתפות במבצע והזכייה בפרסי ההגרלה, מורה כי המשתתף משחרר את החברה באופן מוחלט מכל אחריות, לרבות אחריות חוזית ו/או נזיקית ו/או  פלילית ו/או אחרת.

9.2.             משתתף שזכה בהגרלה משחרר את החברה באופן מוחלט מכל אחריות לרבות אחריות בנוגע לאיכות ואספקת הפרס.

9.3.             ככל שמדובר על רישום ועיבוד הנתונים במהלך המבצע, החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בשום אופן לכל תקלה טכנית ו/או תקלה שנגרמה בתום לב ו/או טעות סופר ו/או טעות דפוס ככל שמדובר על אמיתות הנתונים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לנזק כלשהוא, ישיר ו/או עקיף, אשר יגרמו לפלוני עקב טעות כאמור.

9.4.             מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, אם וכאשר יתרחש מאורע מהסוג המתואר בסעיף 9.5 ו/או מאורע דומה, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, באישורו של המפקח על ההגרלה ובכפוף לפרסום, לבטל חלק מהמבצע, לבטל את המבצע כולו, לבטל הגרלה אחת או יותר, לשנות ו/או  להוסיף ו/או לגרוע מתנאי ההגרלה לרבות את תנאי תקנון זה, לשנות את סך הפרס המיועדים לחלוקה ו/או את סוגם ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת שימצא לנכון, לרבות שינוי מועדי עריכת ההגרלות. כל פעולה כאמור בהתאם לסעיף זה, תיחשב כתוספת ו/או שינוי בתקנון המבצע ותחייב באופן מלא כל משתתף בהגרלה בין אם נרשם טרם השינוי ובין אם נרשם לאחר השינוי.

9.5.             למשתתפים בהגרלה לא תהיה כל טענה ו/או זכות בנוגע לפעולות ו/או מחדלי החברה עקב תקלה ו/או טעות בקשר לכל סוג נזק שייגרם להם עקב פעולות ו/או מחדלי החברה.

9.6.             החברה אינה אחראית לכל תקלה ו/או עיכוב ו/או שינוי במועדים המופיעים בתקנון זה כאשר מקורם באסונות טבע ו/או מלחמות ו/או שביתה ו/או עיכובים באספקה ו/או פעולה רשלנית ו/או פעולות ומחדלים של צד שלישי.

 1. 10.            רישומי החברה

10.1.          רישומי החברה יהוו ראיה חותכת ומכרעת ככל שמדובר על ההשתתפות במבצע זה ו/או לעיבוד הנתונים ו/או הפרטים ו/או לכל נושא הקשור למבצע זה. עצם ההשתתפות במבצע זה מורה, כי המשתתף מסכים לקבל על עצמו את נכונות רישומי החברה ולא תישמע כל טענה ממשתתף ו/או משתתף זוכה בדבר אמיתות הנתונים ו/או הפרטים אשר ברשות החברה.

10.2.          בכל מקרה של חילוקי דעות בדבר נכונות ו/או אמיתות נתון כזה או אחר, נתוני החברה יהוו את הנתונים המכריעים למחלוקת בין אם מחוץ לבית המשפט ובין אם במסגרת הליך משפטי.

 1. 11.            שונות

11.1.          ההשתתפות בהגרלה אסורה בהחלט על עובדי חברת תפילין בית אל באב"ד בע"מ (עורכת ההגרלה), המפקח על ההגרלה, עובדיהם, מנהליהם, עוזריהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

לעניין סעיף זה, "בני משפחה" הינם ההורים, ילדים, בני זוג, בנות זוג, אחים ואחיות של אלו.

למרות שתנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר, דבר זה נעשה למען הנוחות בלבד וכמובן שתוכן תנאים אלה מיועדים לשני המינים.

11.2.          כל סוג מס ו/או ניכוי ו/או דרישה לתשלומי מס מכל סוג הקשורים לעצם ההשתתפות בהגרלה ו/או לפרסים עצמם יהיו באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה ויחולו עליו בלבד ובכל מקרה לא יחולו על החברה. יודגש, החברה לא תישא בכל מס ו/או היטל כלשהוא בקשר לזכייה ו/או לפרס.

11.3.          אם תידרש לכך על פי דין, תעביר החברה כל פרט לרבות את פרטי המשתתפים ו/או  הזוכים לכל רשות מוסמכת לרבות לשלטונות המס ו/או לבית המשפט.

11.4.          במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר של החברה, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, יגברו הוראות תקנון זה.

11.5.          סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין הנובע מתקנון זה, תהיה אך ורק לבית משפט השלום בירושלים.

 

 

סלידר בדיקה

תפילין בית אל ליצור תפילין מהודרות
קופסהוד - בתי תפילין פיתוח של תפילין בית אל
This is a Video slide

כיסויד המלצת הגאון ר' אשר וייס שליט"א

 

כיסויד- המלצת הרה"ג ר' אשר וייס שליט"א

 

בענין כיסוי תפילין של יד

 

במה ששאל לדעתי בדבר ההמצאה של כיסוי מיוחד לתפילין של יד שמכסה רק את הפינות של הבית כדי לשמור על הריבוע, אך כל צדי הבית נשארים גלויים וכך גם רוב רובו של גג הבית. ושאל לדעתי אם יש בהמצאה זו מעלה לעומת מה שנהוג עד היום לכסות את הבית עם כיסוי קרטון או פלסטיק שמכסה את כל הבית אלא שעושים חור עגול בגגו כדי לגלות את מקצת הבית מלמעלה.

 

הנה מבואר במס' סנהדרין (פ"ט ע"א) דצריך שיהיה הבית רואה את פני האויר ולפיכך אם הוסיף בית חמישי בתפילין של ראש פסל את התפילין. ויש לעיין אם פסול זה נאמר אף בתפילין של יד, ואם כיסוי התפילין בקרטון וכדו' כשכל הכונה לשמור על הריבוע פוסל משום דאינו רואה פני אויר.

ושאלות אלה תלויות בחידושים שכתבו התוס' והראשונים בהלכתא דא במנחות ל"ה ע"א.

דהנה כתבו התוס' שם כמה פירושים מה זה מעברתא. ובין השאר כתבו דמעברתא הוי "רצועה קטנה שמעבירין למעלה על בית תפילין של יד. ואין נראה לפסול משום שאינו רואה כל הבית את האויר, חדא דלא שייך אינו רואה האויר בכי האי גונא אלא כי חבר ביתא אחרינא תמן. ועוד דשמא דבית החיצון שאינו רואה האויר פסול לא שייך אלא בתפילין של ראש ולא בשל יד כמו שיש בתשובות הגאונים. ועוד כי הרצועה שנותנים על בית הזרוע אינו מכסה כל הבית, אלא הבית עצמה מגולה ימין ושמאל, א"כ הבית רואה שפיר את האויר לצד המעברתא ולצד שכנגדו".

הרי לן דלפי התירוץ הראשון לא שייך פסול זה אלא כשחיבר לו בית דהוי חיבור גמור ולא ברצועה שמעביר ע"ג התפילין כדי להחזיקן במקומן. ולפי תירוץ זה נראה פשוט דהוא הדין במה שמניחין כיסוי על הבית כדי שלא יתקלקל הריבוע, דכיון שאין כאן חיבור כלל וכל הרואה יודע שאין כיסוי זה עשוי אלא לשמור על הריבוע דינו כרצועה הקטנה שמעבירין ע"ג הבית.

ובתירוץ השני כתבו התוס' דכל עיקר פסול זה לא נאמר אלא בתש"ר ולא בתש"י, אך תירוץ זה כתבו בדרך שמא ולא קבעו בו מסמרות, ולכאורה יש להחמיר בזה כדין ספיקא דאורייתא.

ובתירוץ השלישי כתבו דכיון שהבית מגולה משני צדדיו לצד המעברתא ולצד שכנגד אף שרצועה עוברת עליו ומכסה את שני הצדדים האחרים שפיר הוי רואה פני אויר.

ולא נתברר בדבריהם אם התפילין כשרים רק משום שבשני צדדים אלה הבית מגולה לגמרי, או שמא בגילוי חלקי סגי, וגם לא נתברר בדבריהם רצועה קטנה זו שמעבירים על הבית מה עביה, והאם היא מכסה על כל הבית משני הצדדים או שמא הוי רצועה דקה ואינה מכסה אלא על חלק של צדי התפילין וגגו, ואפשר דלרווחא דמילתא כתבו דכיון שמשני צדדים  כל הבית רואה פני האויר כשר.

וקצת יש לדייק בלשונם שכתבו דכיון שאין הרצועה מכסה על כל הבית אלא הבית מגולה ימין ושמאל כשר, ומשמע קצת דאכן משני הצדדים האחרים הרצועה מכסה על כל הבית ואינו כשר אלא משום דמימין ומשמאל מגולה הוא, אך מאידך משמע טפי מלשונם דהוי רצועה קטנה דאינו מכסה את כל רוחב הקציצה, וצ"ע.

והנה בדברי הרא"ש בהלכות קטנות במנחות הלכות תפילין סימן ז' לא כתב אלא שני תירוצים בלבד: א. דאין פסול אלא כשחיבר לו בית ולא ברצועה בעלמא שאינו מחובר לתפילין. ב. אין דין רואה פני האויר אלא בתש"ר ולא בתש"י. ולפי דבריו אין מקום כלל לפסול ע"י כיסוי זה.

והנראה עיקר בזה דמסתבר דהלכה זו תלויה ברוב ככל שאר דיני התורה ואם רוב הבית רואה פני אויר כשר ואם רובו מכוסה ואינו רואה פסול, ואפשר דאף במע"מ כשר ולא בעינן רוב, ובהכי אתי שפיר בפשטות מש"כ התוס' דכיון דמימין ומשמאל מגולה כשרים לתפילין.

 

וחיפשתי באחרונים, ומצאתי בשו"ת תשורת ש"י ח"א סימן תקי"ג שנשאל בקשר לכיסוי הנ"ל שמניחים על תש"י למנוע חיכוך ופגיעה בריבוע, והביא את דברי התוס' במנחות, וכתב בשם יד מלאכי בכללי התוספות אות כ"ד שהביא בשם כמה אחרונים דכאשר מצינו כמה תירוצים בדברי התוס' עיקר ההלכה כתירוץ האחרון, ומשו"כ נטה להחמיר בזה, עי"ש.

ועוד ראיתי בשו"ת זכרון יהודה להגר"י גרינולד זצ"ל סימן ט"ז שהביא בשם מהר"ם שיק שאמר דאם היה בידו היה מתקן שכל אחד מחוייב להשתמש בכיסוי הנ"ל כדי למנוע קלקולים בריבוע, ובשם שו"ת ערוגת הבשם (או"ח סימן ז') הביא שאסר להשתמש בו, אך אין הספר תח"י ולא ידעתי טעמו ונימוקו. ומדברי הזכר"י משמע שאסר משום שאין להניח דבר חול ע"ג דבר קדוש, ואי משום הא נראה פשוט דכיון שכל הכיסוי לא נועד אלא להגן על התפילין אין בזה קפידא כלל, וצ"ע בדבריו.

 

ובשו"ת יד יצחק לזקנינו הגאון האדיר מטאלטשווא (ח"ג סימן רע"ה) כתב להחמיר בזה עפ"י דברי המרדכי (הלכות תפילין ד"ה תיתורא, י"א ע"א מדפוס וילנא) שכתב אף הוא מה שיש מפרשים "מעברתא תולה רצועה אחת עליונה על גבי תפילין של יד ממזרחו למערבו על גבי הקציצה מצד אחד, ויש תפילין קדמונים עשויים כן, ואין למחות. ואין לפוסלם משום שאין הבית רואה האויר, הא פירש משם הגאון דראיית האויר לא פסיל אלא בשל ראש. ועוד דבשל יד אמרינן לעיל, טולה עליה עור ומניחן, וכ"ש הכא שהבית רואה אויר".

אמנם שוב כתב המרדכי "ומיהו ר"י אמר, דאדרבה איפכא מסתברא דהיכא שכולו מחופה בעור כדלעיל עדיף טפי דנראה הכל כעור אחד... אבל היכא שניכר שאין מעור התפילין יש לפסול טפי, ויש לספק בדבר".

ולפי דברי המרדכי הללו כתב ביד יצחק להחמיר, עי"ש.

אך אי בדידי תליא כיון שלא מצינו חומרא זו אלא בדברי המרדכי, ובדברי התוס' והרא"ש כתבו להקל, ואף בדברי המרדכי מצינו שכתב תירוץ א' דלא מצינו פסול זה אלא בתש"ר ולא בתש"י, ואף בשם הר"י כתב ד"יש לספק בדבר", נראה יותר דלהלכה יש להקל.

ונראה עוד דאף לא נסתפק אלא ברצועה של עור שמעבירין ע"ג הקציצה והיא קבועה במקומה, וכך משמע ממה שכתב "ויש תפילין קדמונים שעשויים כן", הרי שרצועה זו קבועה במקומה, ובזה מסתבר יותר לפסול משא"כ בכיסוי זה שברור לעין כל שדבר חיצוני הוא ולא נועד אלא להגן על הקרנות.

כך היה נלענ"ד לולי דברי זקנינו הגדול.

ועיין עוד בשו"ת יביע אומר (חלק ח' או"ח סימן ד') שהאריך בזה מאד והביא חבל גבול של אחרונים שדנו בזה ומסקנתו דיש להסיר את הכיסוי בשעת הברכה, עי"ש.

 

ומ"מ נחזור לענייננו.

נראה לכאורה דעד כאן אין מקום להחמיר אלא בכיסוי המקובל שמכסה את כל הבית אלא שיש בו עיגול קטן מלמעלה שבו גג הבית רואה האויר, ובכה"ג יש מקום להחמיר כמבואר. אבל בכיסוי שהמצאתם שאינו מכסה אלא את הקרנות בלבד אך רוב הבית מכל צדדיו וגם גג הקציצה ברובו הגדול רואה פני אויר פשוט דמותר אף לברך על התפילין בעוד מרובע זה מונח על התפילין.

 

ומשו"כ אמינא יישר חילכם ודבר טוב עשיתם ויש בזה הידור מצוה ותקנה ראויה.

 

בברכת התורה

אשר וייס

אבטחת מידע באמצעות SSL

אבטחת מידע באמצעות SSL

 

SSL : Secure SocketsLayer הם פרוטוקולי תקשורתלרשתות מחשבים המאפשרים תקשורת מאובטחת ומוצפנתבין שני יישומים
מתקשרים. ההבדלים בין SSL ל-TLS הם מינורים ורוב הדברים שרשומים במאמר זה לגבי ה SSL נכונים גם לפרוטוקול SSL .TLS מתפקד בשכבת ההצגה של מודל ה-OSIובשכבת התוכנה של מודל הTCP/IP.

SSL מיושם בעיקר בדפדפן, ותפקידו להעביר נתונים בצורה מוצפנת, כך שרק המקבל יוכל לפענח את ההצפנה ולקרוא את הנתונים ולא אף אחד אחר. SSL פותח על ידי חברת נטסקייפ והועדף על פני פרוטוקול SET להעברת טרנסקציות מוצפנות.

תקנון רכישה והחזרת מוצרים - חנות

ביטול רכישה והחזרת מוצרים

 

במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה הינך רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת בזירת המכירות בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם או מיום קבלת מסמכי הגילוי (תעודות משלוח או חשבונית), לפי המאוחר מביניהם. יש להחזיר את המוצר באריזתם המקורית ככל שהדבר אפשרי או סביר. אם רכשת שירות הנך רשאי לבטלו בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום ההזמנה ועד 2 (שני) ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות. כדי להחזיר את המוצרים מומלץ ליצור קשר טלפוני עם הספק אשר הציע את המוצר.האתר ינסה לסייע לך בכל בעיה מול הספק וניתן לפנות אליה לשרות הלקוחות. לאחר בירור פנייתך לביטול הזמנתך אצל הספק, עלייך להחזיר את המוצר למחסני הספק, או לחילופין, לבקש מהספק שישלח שליח לביתך לאיסוף המוצר והחזרתו לספק. שליחות האיסוף תעשה ע"פ יכולתו של הספק ובמימון נוסף ע"י הלקוח. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% או ₪100 לפי הנמוך ביניהם , זאת כאמור במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה למפרט.

במקרה של ביטול זכייה כאמור, רשאים האתר ו/או הספק לחייב אותך בדמי הביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר/שירות או בסך של ₪100 לפי הנמוך מביניהם. אם סופק לך המוצר, חלה עלייך חובת החזרת המוצר למחסני הספק או מימון עלות המשלוח של המוצר אל מחסני הספק.

במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת מוצר פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את ההצעה, ישלח אליך המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החלטת לסרב, כספך יושב לך במלואו.

אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה זה תוכל לבטל את העסקה ולא תחויב בדמי ביטול. במקרה של מוצר פגום הינך רשאי לשלוח לספק את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שהספק יקבל פנייתך, יפעל הספק כאמור בסעיף 10.3 לעיל, ותוכל לקבל את המוצר בשנית . אם המוצר איננו במלאי כספך יושב לך במלואו. כמו כן, אינך רשאי להחליף ולבטל שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה מיום הזמנת השירות. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, ובפרט האמור בסעיף 14ג(4). להלן ציטוט הסעיף: " טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה".

האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה ו/או מכירה כלשהי, במקרים הבאים:

אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה.

אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתתפים להשתתף במכירה באופן תקין.

אם יתברר לה כי העסקה ו/או במכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מטעמם ו/או צד ג' כלשהו.

אם יתברר כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

במקרה שכזה הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה. "האתר" לא ישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתתף, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו שגויה או במקרה של תקלה טכנית.

 

מחירי חו"ל:

בשל הסכמים מסחריים עם מפיצים בחו"ל אנו מוגבלים בהורדת מחירים פחות ממחירון הסוכנים.

המחיר הוא 7.5% נוסף למחירון א"י שכולל מיסוי בארץ + עלות דמי המשלוח.

הסבר תהליך ייצור תפילין לנער בר מצווה

 

 

בסרטון זה מלווה שובאל את אביו ליום עבודה במפעל תפילין בית אל. מפעל המתמחה בייצור תפילין מהודרות מבהמה גסה. חווית הכנה מיוחדת לבר המצווה, בסרטון ניתן ללמוד ולראות את כל התחנות בדרך לייצור התפילין.

הסבר תהליך ייצור תפילין לנער בר מצווה

 

בסרטון זה מלווה שובאל את אביו ליום עבודה במפעל תפילין בית אל. מפעל המתמחה בייצור תפילין מהודרות מבהמה גסה. חווית הכנה מיוחדת לבר המצווה, בסרטון ניתן ללמוד ולראות את כל התחנות בדרך לייצור התפילין.

 

אם אינך מצליח לצפות לחץ כאן

 

 

 

מאמרים נוספים

הוראות לשמירה על התפילין

הוראות לשמירה על התפילין

איך תשמור כראוי על תפילין? הוראות לשמירה נכונה על התפילין. שמירה יום יומית: התפילין עשויות מעור, והן רגישות לרטיבות, לחות, חבטות, ולשינויי טמפרטורה ולהבדלי חום וקור.

בזכות הצנחנים יש לנו ירושלים ויש לנו... תפידנית!

בזכות הצנחנים יש לנו ירושלי…

התפידנית הפכה היום לחלק בלתי נפרד מחיינו, עד שנראה כאילו שמרה על התפילין שלנו מאז ומעולם. אבל מתברר שעד לפני שנים מספר,  לאנשים רבים נגרם פסול בתפילין, מפני שנחשפו לנזקי הסביבה,

המקור להידור מצווה בתפילין

המקור להידור מצווה בתפילין

למה להדר במצוות תפילין? עד כמה להשקיע בהידור? מצורפת דוגמא להידור מצוה בתהליך ייצור התפילין, במפעל תפילין בית אל, על פיה ניתן לראות עד כמה אנו משקיעים כדי להוציא מתחת ידנו את התפילין הטובות ביותר  

המדריך לקניית תפילין בית אל

המדריך לקניית תפילין בית אל

מתי צריך להזמין תפילין? לא הזמנתי מראש, עד מתי אוכל להזמין? היכן רוכשים תפילין בית א-ל? מפעל תפילין בית אל מאפשר לכל רוכש תפילין לקבל סיור במרכז המבקרים במפעל, לראות ולקבל אצלנו הסבר על כל תהליך ייצור התפילין.

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il