סיפורים על תפילין

אלישע בעל כנפיים:

למאמר תפילין כנפי יונה

"פעם אחת גזרה המלכות הרשעה גזירה על ישראל, שכל המניח תפילין על ראשו ינקרו את מוחו. והיה (תנא בשם) אלישע מניח תפילין.
יצא לשוק, ראהו קסדור(קצין רומי) אחד ורדף אחריו. ברח מפניו אלישע, ורץ אחריו החייל.
כיון שהגיע אצלו, נטל את התפילין מראשו ואחזן בידו.
אמר לו החייל: מה בידך?

השיב לו: כנפי יונה.
פשט את ידו, נעשה לו נס ונמצאו בה כנפי יונה. לפיכך היו קוראים לו "בעל כנפים".
ומדוע אמר לו כנפי יונה, ולא אמר לו שאר עופות?
משום שכנסת ישראל דומה ליונה, שנאמר (תהילים סח): כנפי יונה נחפה בכסף, ואברותיה בירקרק חרוץ. מה יונה זו כנפיה מגינות עליה, אף ישראל המצוות מגינות עליהן"

– תלמוד בבלי, מסכת שבת דף קל;

 


מפני מה כותבין תפילין בקנה?

מעשה שבא רבי אלעזר בן ר' שמעון ממגדל גדור מבית רבו, והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת נהר, ושמח שמחה גדולה, והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה. נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. אמר לו: שלום עליך רבי, ולא החזיר לו. אמר לו [ר' אלעזר]: ריקה, כמה מכוער אותו האיש, שמא כל בני עירך מכוערין כמותך? אמר לו: איני יודע, אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית... היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו, יצאו בני עירו לקראתו והיו אומרים לו: שלום עליך רבי רבי, מורי מורי. אמר להם: למי אתם קורין 'רבי רבי'? אמרו לו: לזה שמטייל אחריך. אמר להם: אם זה רבי, אל ירבו כמותו בישראל. אמרו לו: מפני מה? אמר להם: כך וכך עשה לי. אמרו לו: אף על פי כן מחול לו, שאדם גדול בתורה הוא. אמר להם: בשבילכם הריני מוחל לו, ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן. מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש: לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז".

ולפיכך זכה קנה ליטול הימנו קולמוס לכתוב בו ספר תורה, תפילין ומזזות.

(תענית כ ע"א-כ ע"ב) 


זהירות במצוות תפילין

שני חסידים היו באשקלון, אכלו ושתו ועסקו יחד בתורה. נפטר אחד מהם ולא הוספד כראוי. מת בנו של מוכס אחד ששמו מעון, ובטלו כל אנשי המקום ממלאכתם להספידו. התחיל החסיד להצטער ואמר ווי שאין לישראל שום זכות שהוצרך החסיד הזה לסבול כל כך בשבילם. נראה לו החסיד בחלום ואמר לו אל תבזה בן אדוניך, כלומר בני ישראל, אני עשיתי עבירה אחת ובזה שלא גמלו איתי חסד נתכפר לי, ואילו בנו של המוכס עשה מצווה אחת ובכבוד זה שעשו לו במותו קיבל שכרו. ומה עבירה עשה אותו חסיד? חס ושלום עבר שום עבירה מימיו, אלא פעם אחת הקדים הנחת תפילין של ראש להנחת תפילין של יד

-ירושלמי, חגיגה פרק ב' הלכה ב'

הסבר קשר חפץ חיים

הקדמה

ככלל, מופיע שם ש-ד-י בכל נוסחי התפילין. האות שי"ן מוטבעת בתפילין של ראש, ובמקצת מן הנוסחים אנו קושרים אותה גם על כף היד בעת הנחת התפילין של יד. האות דל"ת - מתקבלת ע"י קשר ראש, בעורף. האות יו"ד - מתקבלת ע"י הקשר בתפילין של יד. קשר היו"ד של תפילין של יד חייב להיות צמוד לבית 24 שעות ביממה. הן בשעת הנחת התפילין והן בשעה שהן מונחות בכיסן. הפוסקים מחמירים מאוד בעניין, כמפורט ב"בית יוסף" וב"משנה ברורה". (א"ח - כ"ז)

הבעיה:

בעיה קריטית במיוחד קיימת בקשר פנים "אשכנז", שככל שמהדקים את הרצועה לזרוע, קשר היו"ד מתרופף ומתרחק מן הבית. ה"חפץ חיים" תיקן קשר יו"ד שיש בו לולאה יחודית המונעת את תזוזת הקשר ממקומו. .

קשר פנים רגיל - לא עפ"י החפץ חיים (תמונה).

הסבר כללי:

קשר יו"ד הצמוד לבית התפילין הוא חלק אינטגרלי מתפילין של יד, לכן הוא חייב להיות צמוד אליו בכל עת ובכל זמן אפילו לא בעת הנחת התפילין.

הפיתרון:

הפיתרון ב"קשר חפץ חיים" אינו חדש, אך הוא לא בוצע עד כה מכיוון שלא היו קופסאות מתאימות המיועדות להכיל את בתי התפילין ואת הקשר שהוא גדול במקצת מהקשר פנים הרגיל. מפעל תפילין בית אל פיתח את ה קופסהוד על מנת לתת פיתרון גם לבעיה ההלכתית של קשר אשכנז פנים. קשר חפץ חיים - צמוד לבית התפילין כל הזמן.

מפעל "תפילין בית א-ל" אימץ את מסורת ה"חפץ חיים" ופיתח את ה"קופסהוד", שהוא המארז היחיד המתאים לתפילין של יד עפ"י קשר ה"חפץ חיים".

מבט על (המחשה) - תפילין של יד עם קשר חפץ חיים, הקשר צמוד לחלוטין לבית התפילין.

הוראות השמירה על התפילין והאחריות עליהן

בס"ד - לכבוד שמו יתברך

הוראות שמירה על התפילין והאחריות עליהן:

  

שמור על טופס ההזמנה כאישור על רכישת תפילין וכתעודת אחריות

1. קבלת תפילין חדשות:

א. אופן הוצאת התפילין:   כשידיך יבשות הוצא בזהירות את התפילין מתוך הקופסהוד. על גבי שולחן, כך לא יישמטו התפילן מידיך.

ב.  כתמים: אם יש כתמים בגון אפרפר על הבתים - כתמים הנוצרים באופן טבעי בשל  תהליך הצביעה  שעוברות התפילין - טבול פיסת צמר גפן במעט שמן זית, ומשח בעדינות את הבתים הצבועים שחור (לא את קרקעית הבית, ולא את הרצועות). אח"כ עבור בצמר גפן יבש על אותיות השי"ן בתפילין של ראש.

ג.  קשר ראש:  וודא שקשר הראש מתאים למידת ראשך.

 

2. שמירה יום יומית:

התפילין עשויות מעור, והן רגישות לרטיבות, לחות, חבטות, ולשינויי טמפרטורה ולהבדלי חום וקור. אחריות המפעל לא תחול כאשר שמירת התפילין והטיפול בהן לא היו נכונים כפי המפורט להלן:

א.  רטיבות:  אין להניח תפילין על ראש רטוב אחרי מקלחת, או על ראש מזיע או משוח בג'ל. אם  הונחו התפילין על ראש רטוב יש לנגבן היטב לפני החזרתן לקופסאות. אדם הסובל מהזעת יתר, מומלץ שבנוסף לניגוב, יאוורר את התפילין בבית. חשיפה לרטיבות ולחות גורמת לעיוות המעברתא, ליצירת סדקים, לפתיחת הפרודות, ולפסילת פרשיות.

ב.  לחות: אסור להניח את התפילין במקום  לחות גבוהה שמא יתעפשו. (במקום אקלים לח יש לאוורר את התפילין לעיתים קרובות.)

ג.  חבטות: יש להיזהר ממכות המזיקות לתפילין ולעיתים אף פוסלות אותן.

ד.  חום: אין לחשוף את התפילין לזמן ממושך לשמש או למקור חום אחר (בין שהתפילין בתוך מכונית, או בתוך תיק המונח בשמש וצובר חום).

ה.  שינויי טמפרטורה חום וקור: בשעת טיסה, יש לשים את התפילין בתא הנוסעים ולא בתא המטען (בשל הבדלי טמפרטורה  קיצוניים).

 

3. אחריות המפעל תקפה בתנאים אלה:

א. טופס 102:  בהצגת טופס ההזמנה (טופס 102) כאישור על רכישת תפילין וכתעודת אחריות.

ב.  זיהוי התפילין במפעל שאכן הם מתוצרתנו: זאת בשל מקרים שבהם אנשים קנו אצלנו כמה  זוגות תפילין, ודווקא זוג אחר, שלא נקנה אצלנו, נשלח אלינו בצירוף תלונה ועם מסמכי הרכישה שלנו כביכול.

 

                                                  אחריות המפעל:

1. ל "יתר" ו"חסר" אם ימצאו, חלילה, בפרשיות  -  לכל החיים.

2. לדהיית פרשיות - עד 20 שנה

 3. לדהיית צבע בתים וסדקים - למשך שנתיים  מיום הקנייה.

 

4.  האחריות לא תחול במקרים אלה:

א.  שמירה יום יומית: שמירה יום יומית לא נכונה של התפילין כמפורט בסעיף 2 (חשיפה    לרטיבות, לחות, חבטות,  ושינויי טמפרטורה - חום וקור).

ב.  בלאי טבעי של התפילין:     *  שפשופים בבתים בכלל ובפינות בפרט.

                                                    *  דהיית צבע וסדקים בבתי התפילין שהן למעלה משנתיים מיום רכישתן. 

                                             *  שפשופים וסדקים ודהיית צבע ברצועות.      

                                             *  דהיית פרשיות למעלה מ20- שנה.

                                             *  שחיקה או שבירה של קופסאות הפלסטיק.

ג.  בודק מוסמך: אם נפתחו התפילין בידי אדם שאינו מוסמך מטעם התפילין בית א-ל.

 

שים לב: בכל תלונה שיש בה ספק, מומחי המפעל יכריעו אם היא באחריות המפעל.

 

"התפילין שומרות עליך, שמור אתה עליהן"

 

  

 

הסבר על ההבדלים בין הרמות

תפילין "עור אחד" ותפילין "מקשה"


קיימים שני מושגים הלכתיים בתפילין מעור בהמה גסה: "עור אחד" ו"מקשה".
א. "עור אחד" – הן תפילין העשויות מחתיכת עור אחת, החל בקציצה וכלה בסגירת התיתורא. עפ"י ההלכה, בתפילין "עור אחד" מותר להוסיף "פיטונג" (ראה תמונה) בתוך התיתורא. ה"פיטונג" הוא מסגרת עור חלולה ומרובעת, ואותה מדביקים לתיתורא, כדי לייצור סימטרייה מדויקת לתיתורא. ל"פיטונג" יש כמה תפקידים:
1. חיזוק התיתורא כדי שתהיה ישרה ושלא יתקלקל ריבוע הבית עם הזמן.
2. עיבוי התיתורא ויצירת רווח, זוהי המעברתא. רווח זה מאפשר את הכנסת הרצועה לתוך הבית.
3. אפשרות של הצמדת החדרים בתפילין של ראש.
4. הענקת יופי לבית ויחס נכון בין תיתורא לקציצה.

 

בתמונה משמאל:
תפילין "עור אחד" עם המעברתא כולל "פיטונג"

 


ב. "מקשה" – תפילין "מקשה" מיוצרים מעור עבה יותר, לכן אין הן זקוקות לפיטונג. עשיית תפילין "מקשה" מורכבת הרבה יותר בגלל סיבות אלה:
1. נדיר למצוא "עור אחד" לבתים, כדי שלא נצטרך להוסיף להם "פיטונג".
2. עור כזה בבסיסו, הוא עבה יותר ולכן דורש עשייה מורכבת יותר לשם הצמדת החדרים.

דעת הפוסקים בדורנו:
על פי הראשון לציון הרב מרדכי אליהו שליט"א תפילין "מקשה" הן הידור. על פי הרב שלום יוסף אלישיב שליט"א אין להחשיב את המקשה לתוספת הידור.

בתקופתנו, רוב התפילין מיוצרות מעור אחד ואינן "מקשה".

בתמונה מימין: תפילין "מקשה" ללא פיטונג.

 

תפילין ברקת

 

לכל התפילין שמיוצרים אצלנו יש "גיד בין הבתים" - גיד המונח בין כל בית ובית בתפילין של ראש. השמת הגיד מבטיחה גם את הדרישה ההלכתית שהבתים בתפילין של ראש יהיו פרודים לגמרי.
אנו בודקים את עניין ה"פרודות" גם ע"י הכנסת סכין מיוחדת בין הבתים על מנת לוודא שהם אכן פרודים לגמרי זה מזה.

 

בתמונה מימין: גיד בין הבתים.

 

 

תפילין אודם

 

תמונה אחת טובה לעיתים מהרבה מילים - בתפילין המהודרות שאנו מייצרים אנו גם מכניסים גיד נוסף גם בין הפרשיות של תפילין של ראש (הידור זה הוא אחד מההידורים המיוחדים שנעשים ברמת הידור של דגם "אודם") הגיד נכנס ויוצא אל הבית ו"תופר" אותו. הגיד מפריד בין פרשיה לפרשיה (נוסף לגיד שמפריד בין הבתים).
בתמונה משמאל: גיד בין הפרשיות.
 

הזמנת תפילין - דגם

פרטי התפילין:

 

רמת הידור התפילין:
מחירתפילין - רש"יזוג

5900 ש"ח

יובל - ייבוש בתים ארוך במיוחד, הידורים על פי קבלה, בתים מקשה, הרצועות עבודת יד שחורות משני הצדדים והרבה עוד...

 4200 ש"ח

אודם - 40 הידורים ומעלה
 דוגמת כתב א

3500 ש"ח

ברקת - 30 הידורים ומעלה
תפילין מהודרות מעור בהמה גסה בשלושת רמות ההידור של "תפילין בית א-ל"
אחריות תפילין בית אל 
הסבר על ההבדלים בין הרמות.

נתוני מניח התפילין


אדם ימני מניח את התפילין על יד שמאל  
אדם שמאלי מניח את התפילין על יד ימין  

 

 

 

 

יש נוהגים לכרוך פנים  
(כמו ליטאי)  
יש נוהגים לכרוך כלפי חוץ  
(כמו חסידים וספרדים)  

 

 

 

בעיה קריטית במיוחד קיימת בקשר פנים "אשכנז", שככל שמהדקים את הרצועה לזרוע, קשר היו"ד מתרופף ומתרחק מן הבית. ה"חפץ חיים" תיקן קשר יו"ד שיש בו לולאה יחודית המונעת את תזוזת הקשר ממקומו.

כדי לקבל הסבר מלא על קשר חפץ חיים

 

 


פוסקי הדור ממליצים על קשר דלת בלבד
אפילו למי שקשר מרובע הוא מנהג אבותיו.

האם אתה ימני או שמאלי?
שמאליימני
בחירת כריכת פנים:
קשר פנים רגיל (לא חפץ חיים)קשר חפץ חיים
     
קשר של ראש:
דלת
מרובע

 

1-800-20-33-44
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 |  02-997-5158 פקס  02-997-4017  | טלפון | 

 

הזמנת תפילין

 העמוד בשלבי שדרוג ופיתוח,

חייג עכשיו: 029975158 הרב ברק באב"ד

השאר פרטים ונציג שלנו יחזור אליך בהקדם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צור קשר

בישראל:
 
טלפון:02-997-5158
נייד:050-822-1542
שיחת חינם:1-800-20-33-44
פקס:02-997-4017
 
__________________________________
 
מחו"ל:
 
מארה"ב וקנדה:1-800-633-2112
מכל מדינה בחו"ל:+972-2-997-4560
טלפון נייד:+972-50-822-1542
פקס:+972-2-997-4017
אימייל:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
תמיד לשירותך,
תפילין בית א-ל.

מערך שיעור הכנה לבר מצווה בנושא התפילין

מערך שיעור הכנה לבר מצווה בנושא התפילין 

 

התוכנית תתפרס על מספר שיעורים במשך השנה לפי צפיפות המערכת ובנוסף יום סיור.

 

מערך שיעור 1:

טעמי מצוות הנחת תפילין

למה ה' רוצה שנניח תפילין?

ניתן לתלמידים לערוך דיון ביניהם.

נקרא בכיתה מתוך דפי המקורות, מתוך 'ספר החינוך' מצווה תכ"א.

"...משרשי המצווה, לפי שהאדם בהיותו בעל חומר, יימשך מהכרח אחר התאוות..."

כדי להמחיש לתלמידים עד כמה  המשיכה אחר החומר איננה מושג רחוק מאיתנו:

המורה תוך כדי שיעור יוציא חבילת ממתקים יפתח ויבחן את תגובות התלמידים.

לאחר מכן ישוחח המורה עם התלמידים על המשיכה לאוכל, לממתקים, להשביע תאבון =

להשביע תאווה, ומה ניתן לנו כדי לאזן את עצמנו.

 

עיון בפרשיות התפילין

התלמידים יתמודדו עם לימוד הפרשנים השונים על פרשיות התפילין, לפי דפי המקורות שיחולקו להם:

א. עריכת השוואה בין הנושאים המוזכרים בארבע פרשיות התפילין.

ב. מהו המסר העיקרי בפרשיות, העזר במשנה ברכות ב, ב.

"קדש לי" (שמות יג, א-י)

"והיה כי יביאך" (שמות יג י"א-ט"ז)

"שמע" (דברים ו', ד-ט)

"והיה אם שמע" (דברים י"א, י"ג-כ"א)

 

מהו הביטוי שנאמר לגבי תפילין, ומוזכר בכל הפרשיות, ומה הוא מסמל לנו?

ת: שהתפילין הם "אות".

נסביר את הייחודיות של עם ישראל.

ניתן לבצע המחשה לדוגמא: אחד התלמידים ייכנס לבוש במדי צה"ל, כשכנפי צניחה על החולצה. נשוחח עם התלמידים על התחושות לשאת אות זה על החזה, (גאוות יחידה ולא גאוות יחיד) ועל אחת כמה וכמה הנחת התפילין שקיבלנו מהקב"ה, אנחנו העם הנבחר שלו, איזו זכות נפלה בחלקנו.

 

מערך שיעור 2:

כתיבת הפרשיות

 

נושא זה תלוי בזמן העומד לרשות המורה. ניתן ללמוד ממש את כל הלכות הכתיבה מתוך השו"ע סימן ל"ב עד סימן ל"ו, ניתן להסתפק בטעימה ולעסוק במספר הלכות נבחרות.

 

 אפשרות: סדנת סת"ם בכיתה

נזמין סופר סת"ם שיסביר באופן כללי על דרך הכתיבה, סוגי הקולמוס, הדיו,הקלף וצורת האותיות.

לסיום כל תלמיד יקבל חתיכה מהקלף וקולמוס עם דיו וינסה בעצמו ע"י כתיבת שמו.

 

מערך שיעור 3:

 

 ההלכות הקשורות בבתי התפילין

נלמד בקצרה מתוך השו"ע סימן ל"ג עם שאלות מנחות:

א.      כתוב אלו חלקים בתפילין צריכים להיות מרובעים?

ב.      מהו דין "פרודות"?

ג.        כתוב מספר הלכות הקשורות לעשיית השי"ן.

ד.      מה המקור לצבע הבתים והרצועות, מה הדין במקרה שנקרעה הרצועה? (מנחות לה:)

ה.      דיון מתי מברכים את ברכות התפילין? מה נחשב זמן ההנחה (עפ"י הגמ' לעיל)

ו.        משימה לבית: כל תלמיד ישאל את אביו, ויכתוב על דף את המנהגים המשפחתיים הקשורים בתפילין (אילו קשרים וכיצד כורכין את התפילין) .

 

הלימוד יעשה כהכנה לסיור לימודי  בהמשך.

 

מערך שיעור 4:

סיור לימודי

סיור במפעל לייצור בתי התפילין, וראייה בפועל של ההלכות שנלמדו בכיתה.

במהלך הסיור יתנסו התלמידים גם בכריכת רצועות של תפילין על זרועותיהם לפי המנהגים השונים, על פי המשימה בשיעור הקודם.

אפשרות נוספת: ניתן להזמין הרצאה, ונציג מתפילין בית אל יגיע אליכם להסביר על כל תהליך ייצור התפילין בליווי דוגמאות מוחשיות, תמונות וסרטונים. בנוסף ניתן לשלב עם הרצאה זו סדנת כתיבת סת"ם, בה הילדים יוכלו ללמוד אודות כתיבת סת"ם ולהתנסות בעצמם בכתיבה עם דיו וקולמוס על גבי קלף.

לפרטים 02-9975158

היכן כתוב שצריך להדר במצוות?

היכן כתוב שצריך להדר במצוות?

 ואם אכן צריך להדר, עד כמה להשקיע בהידור?

לפני הכול חשוב להבין שהרעיון של ההידור במצווה הוא הלב. כשאתה מהדר אתה מגלה מה בלבך, מגלה דעתך שאתה מקיים את המצוות מאהבה ולא מהכרח. כמו שהבל הביא מכל הלב את בכורות צאנו לקרבן לה'. ההידור במצוות תפילין, שמבטא את הקשר, והרצון לזכות לקרבת אלוקים, מעיד עד כמה הלב שלנו משתוקק ושואף להידבק בה'. והקב"ה רוצה את הלב. גם כשאנו קונים תפילין לבן, צריך לחשוב במושגים של נצח, של דור שמעביר לדור הבא, והמאמץ וההשקעה של ההורים בהידור המצווה יקבעו אצל הילד את החשיבות ואת האהבה למצוות.

 

המקור להידור מצווה

המקור מהתורה להידור מצווה "זה אלי ואנוהו" (שמות ט"ו, ב') ובגמרא שבת קלג עמ' ב'. למדו מפסוק זה דין הידור מצווה:  "התנאה לפניו במצות; עשה לפניו סוכה נאה, ולולב נאה, ושופר נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה, בקולמוס נאה, בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין".

ישנה מחלוקת האם הידור מצווה הוא מדאוריתא, או רק מדרבנן והפסוק אינו אלא אסמכתא.

הידור בנושא הקרבנות נלמד מהתורה מסיפור קין והבל (בראשית ד'), חז"ל מפרשים שהבל הביא קרבן משובח ומהודר ולכן הקב"ה קיבל את מנחתו.

הרמב"ם (איסורי מזבח פרק ז' הלכה יא') מרחיב ופוסק שההידור נדרש לא רק בקרבנות אלא בכל דבר מצווה שעושים לשם ה'.

 

עד כמה להדר?

בגמרא (בבא קמא דף ט' ע"ב) מופיע ששיעור ההידור במצווה - 'עד שליש'.

יש מפרשים שאדם צריך להוסיף כסף בעד מצווה שהיא יותר מהודרת עד פער של שליש מהמחיר של מצווה שאינה מהודרת (נחלקו אם כבר קנה, האם בתנאים מסוימים, צריך להחליף במהודר ולהוסיף את פער המחיר או לא).

ויש מפרשים 'עד שליש', בגודל החפץ בו נעשית המצווה ולא דווקא במחיר.

השו"ע (או"ח סי' תרנו ס' א') פסק להלכה כמו הדעה הראשונה, להוסיף כסף עבור מצווה שיותר מהודרת עד פער של שליש מהמחיר. ובביאור הלכה שם מביא שבכל מצווה גם אם נפסק שהיא כשרה, צריך להוסיף עד שליש כדי לקנות אחד שהוא כשר לכל הדעות.

 

 

מאמרים נוספים

המקור להידור מצווה בתפילין

המקור להידור מצווה בתפילין

למה להדר במצוות תפילין? עד כמה להשקיע בהידור? מצורפת דוגמא להידור מצוה בתהליך ייצור התפילין, במפעל תפילין בית אל, על פיה ניתן לראות עד כמה אנו משקיעים כדי להוציא מתחת ידנו את התפילין הטובות ביותר  

כיסויד - נרתיק לתפילין

כיסויד - נרתיק לתפילין

כיסויד- מגן גמיש לתפילין של יד פטנט חדש ובלעדי!  עוד מוצר איכות של תפילין בית א-ל כיסוי לתפילין של יד יוצר כדי להגן על התפילין בעת השימוש בהן, מפני חיכוך בבגד, בגוף ובכל גורם שוחק אחר. שחיקת פינות התפילין, .

תפילין בתשעה באב

תפילין בתשעה באב

  מתי מניחים תפילין בתשעה באב? מדוע לא מניחים תפילין בתפילת שחרית של ט' באב? למה יש שינוי בזמן הנחת תפילין בט' באב?  

טיפים לרכישת תפילין

טיפים לרכישת תפילין

כיצד לבחור תפילין, מהם השיקולים החשובים שיש להתייחס אליהם בבחירת מקום לרכישת התפילין, מי עוסק כיום במכירת תפילין, מה מצב שוק התפילין, איפה כדאי לקנות תפילין ומהו מחיר תפילין?    

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il